zurück

Veri Gizliliği Beyanı

I. Veri işleme ve yasal zemin konusundaki temel bilgiler

(1) Bu veri gizliliği beyanı, online hizmetlerimiz ve bu hizmetlere bağlı web sayfalarının, fonksiyonların ve içeriklerin (aşağıda tümü "Online hizmetler" veya "Web sitesi" olarak anılacaktır) kapsamındaki kişisel verilerin işlenme türünü, kapsamını ve amacını açıklar. Veri gizliliği beyanı online hizmetlerin üzerinde kullanıldığı tanım kümelerinden, sistemlerden, platformlardan ve cihazlardan (örneğin masaüstü veya mobil) bağımsızdır.

(2) Bu veri gizliliği beyanı içinde kullanılan terimler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) içinde kullanılan terminolojiye, özellikle de GVKY madde 4'e uygundur. Daha iyi anlaşılması için aşağıda ilgili terimler tanımlanmıştır:

a. “Kişisel veriler” kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi” olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Gerçek bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle de ad, kimlik numarası, yer bilgisi, online tanıtıcı veya fiziksel, psikolojik, genetik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini belirlemeyi sağlayabilecek herhangi bir tanıtıcı atandığında kişinin kimliği belirlenebilir hale gelir.

b. “Veri sahibi”, kişisel verileri veri sorumlusu tarafından işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü gerçek kişiyi ifade eder.

c. "İşleme"; toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, sorgulama, kullanma, aktarım yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, karşılaştırma veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.

d. “İşlemenin kısıtlanması”, kaydedilen kişisel verilerin gelecekte işlenmesinin kısıtlanması amacıyla işaretlenmesidir.

e. "Profil oluşturma"; bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışları, konumu veya hareketleriyle ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için kullanılan kişisel verilerin her türlü otomatik işleme tabi tutulması anlamına gelir.

f. "Takma ad verme"; kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyeceği şekilde işlenmesi anlamına gelir.

g. "Sorumlu kişi" veya "İşleme sorumlusu"; tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ anlamına gelir. Bu işlemenin amacı veya yolları Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları tarafından önceden belirlendiyse, sorumlu veya işleme sorumlusu hakkında Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları uyarınca belirli kriterler belirlenebilir.

h. "İşleyici"; sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organ anlamına gelir.

i. "Alıcı"; üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya başka bir organ anlamına gelir. Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları uyarınca belirli bir inceleme emri çerçevesinde verileri alan yetkili makamılar alıcı olarak kabul edilmez.

j. "Üçüncü taraf"; veri sahibi, sorumlu kişi, işleyici ve sorumlu kişi veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işleme yetkisine sahip olan kişiler dışında kalan gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya kuruluş anlamına gelir.

k. "Rıza"; veri sahibinin bir beyanla veya açık bir olumlu eylemle kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği, özgürce verilmiş, belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde belirtilmiş istekleri anlamına gelir. Bu online hizmetler çerçevesinde kullanıcının işlenen kişisel verileri arasında bildirim verileri (örneğin müşterinin adı ve adresi), sözleşme verileri (örneğin talep edilen hizmetler, sorumlu kişilerin adları, ödeme bilgileri), kullanım verileri (örneğin online hizmetlerimiz dahilinde ziyaret edilen web sayfaları, ürünlerimize gösterilen ilgi) ve içerik verileri (örneğin irtibat formuna girilen veriler) de bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, bu beyanda "kullanıcı" terimini kullanacağız. Bu terim, GVKY mantığına göre "veri sahibi" terimi ile aynı anlama gelmektedir. Online hizmetlerimizi ziyaret eden herkes, halihazırda sözleşme ilişkisi içinde olup olmamamızdan bağımsız olarak bu kapsamdadır.

(4) Bu beyan içinde kullanılan tüm terimler, örneğin "Kullanıcı", cinsiyetten bağımsız ifadelerdir.

(5) Ticari faaliyetlerimiz kapsamında, ilgili veri gizliliği kurallarına uyuyoruz. Kullanıcıların kişisel verilerini sadece yasal bir izin olduğunda işliyoruz. Yasal düzenlemeler uyarınca özellikle sözleşmeye konu olan hizmetleri veya online servisleri yerine getirmek için gerekli olduğunda veya yasal yükümlülüklerimiz dahilinde zorunlu olduğumuzda kişisel verileri işlememiz özellikle gereklidir. Ayrıca bu verilerin işlenmesi için veri sahibinin onayı olduğunda ve/veya verilerin işlenmesi meşru menfaatlerimiz dahilinde olduğunda (örneğin (bilgisayar) sistemimize yasal olarak cezalandırılması gereken (siber) saldırılan olduğunda) verileri işleyebiliriz.

(6) Veri işleme sorumlusu:

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34
88400 Biberach / Riß
Almanya
Tel.: +49 (0) 7351 / 571 - 0
Faks: +49 (0) 7351 / 571 - 130
E-posta: INFO@VOLLMER-GROUP.COM

Firma merkezi: Biberach

Yerel mahkeme Ulm HRB 640007
Satış vergisi kimlik numarası: DE 144889422
Vergi no.: 54001/00142

Şirketi temsile yetkili genel müdürler: Andreas Böhm, Dr.-Ing. Stefan Brand
Yönetim kurulu başkanı: Martin Kapp

Veri gizliliği sorumlumuz ile aşağıdaki iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz:

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Veri gizliliği sorumlusu
Ehinger Straße 34
88400 Biberach / Riß
Almanya

E-posta: DATENSCHUTZ@VOLLMER-GROUP.COM

(7) Veri sahibinin onayı çerçevesinde veri işlemenin yasal zeminini oluşturan maddeler GVKY madde 6 paragraf 1 bent a ve madde 7, sözleşmelerle ilgili önlemlerin alınması ve hizmetlerin yerine getirilmesi için veri işlemenin yasal zemini GVKY madde 6 paragraf 1 bent b, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla verileri işlemenin yasal zemini GVKY madde 6 paragraf 1 bent c ve yasal menfaatlerimizin korunması için yasal zemin GVKY madde 6 paragraf 1 bent f.

II. Güvenlik önlemleri

(1) Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin olarak, en son teknolojiye uygun şekilde organizasyonel, sözleşmeye dayalı ve teknik güvenlik önlemlerini alıyoruz.

(2) Bu güvenlik önlemleri arasında verilerin ilgili kullanıcının tarayıcısı ile sunucularımız arasında şifrelenmiş olarak aktarılması özellikle önemlidir.

(3) Ancak, e-postaların şifrelenmeden saklanabildiğini ve iletilebildiğini belirtmek isteriz.

III. Verilerin üçüncü taraflara ve üçüncü taraf sağlayıcılara aktarılması

(1) Verilerin üçüncü taraflara aktarılması ancak yasal çerçeve dahilinde gerçekleşir. Kullanıcı verilerini (dış) üçüncü taraflara ancak GVKY madde 6 paragraf 1 bent b uyarınca sözleşmesel amaçlarla gerekli olduğunda, yasal olarak vermek zorunda olduğumuzda veya GVKY madde 6 paragraf 1 bent f uyarınca yasal menfaatlerimizi söz konusu olduğunda veririz.

(2) Eğer hizmetlerimizi sunmak için alt yüklenici kullanırsak, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gereken tüm yasal düzenlemeleri yapar ve ilgili teknik ve organizasyonel önlemleri alırız. Ayrıca alt yüklenicilerimizin de veri güvenliği kurallarına uymasını, özellikle de gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almasını zorunlu tutuyoruz.

(3) İnternet hizmetlerimiz çerçevesinde diğer sağlayıcıların (bundan sonra "üçüncü taraf sağlayıcılar") içerikleri, araçları ve diğer materyalleri mevcutsa ve bu üçüncü taraf sağlayıcıların merkezi GVKY'nin geçerli olduğu alanın (yani Avrupa Birliğinin veya Avrupa Ekonomik Alanının) dışında kalıyorsa, bu ülkede (de) bir veri aktarımı olacağı öngörülmelidir. Verilerin böylesi ülkelere ("Üçüncü taraf ülkeler") aktarılması ancak bu ülkelerde veri gizliliği seviyesi makul bir düzeydeyse veya kullanıcının bu aktarım için onayı varsa veya buna dair bir yasal izin mevcutsa mümkündür.

(4) Şu anda ana sayfamızda üçüncü taraf sağlayıcıların aşağıdaki programlarını kullanıyoruz:

 

a. Google Tag Manager

Web sayfalarımızda Google Tag Manager kullanılmaktadır. Bu hizmet sayesinde web sitesi etiketleri bir arayüz üzerinden yönetilebilir. Google Tool Manager yalnızca etiketleri uygular. Bunun anlamı şudur: Hiçbir çerez kullanılmaz ve hiçbir kişisel veri toplanmaz. Google Tool Manager diğer etiketleri tetikler ve bunlar da veri toplayabilir. Ancak Google Tag Manager bu verilere erişmez. Tanım kümesi veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma gerçekleştirilmişse, Google Tag Manager tarafından implemente edilen tüm izleme etiketleri korunur.

Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgi için:

HTTP://WWW.GOOGLE.DE/TAGMANAGER/FAQ.HTML
HTTP://WWW.GOOGLE.DE/TAGMANAGER/USE-POLICY.HTML

 

b. Google Haritalar

Sitemiz, alt sayfasına https://www.vollmer-group.com/de/unternehmen/standorte Google Haritalar'ı entegre etmiştir. Araç yalnızca ilgili seçili Vollmer konumunun net bir temsili için kullanılır. Kullanıcı, farklı gösterimler arasında geçiş yapma seçeneğine sahiptir, örn. arazi, uydu, Street View ve ayrıca haritayı hareket ettirme ve yakınlaştırma seçeneğine sahiptir. 
Ancak, kullanıcının konumu belirlemesine olanak tanıyan rota planlama gibi ek işlevler için kullanıcının resmi Google Haritalar sayfasına geçmesi gerekir. Vollmer'in konumu bu esnada dahil edilmeyecektir.

 

c. Survey Monkey

Her bir anket için sitemiz, çevrimiçi anketler oluşturmak ve değerlendirmek için SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, İrlanda) web hizmetini kullanır. Katılım gönüllüdür. Hukuki dayanak GVKY madde 6 paragraf 1 bent a'ya göre uygun bulunur. Anketler, Frame aracılığıyla web sitemize yerleştirilmiştir.

Anonim bir ankete katılırken bile, SurveyMonkey bu süreçte ankete katılmak için kullandığınız cihaz ve uygulama hakkında bilgi toplar. Buna IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz tipiniz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı tipiniz dahildir. Ankete bir mobil cihaz üzerinden katılırsanız, SurveyMonkey cihazın UUID'sini de toplar. SurveyMonkey ayrıca, kullanım verilerini ve kullanıcı istatistiklerini toplamak için çerezleri ve sayfa etiketlerini kullanan üçüncü taraf izleme hizmetlerini de kullanır. SurveyMonkey tarafından toplanan verilerin kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

SurveyMonkey'in kullandığı çerezler, gizlilik ve saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

SurveyMonkey tarafından toplanan veriler ABD'deki sunuculara da iletilebilir. Survey Monkey bunun için standart sözleşme maddelerini kullanır.

Bir anket katılımcısı olarak, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir ve toplanmışsa kişisel veriler de dahil olmak üzere anket verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz (ayrıca yukarıdaki depolama notuna bakın). Anket gönderildikten sonra tek tek cevapların düzeltilmesi mümkün değildir.

Çeşitli alanlarda (potansiyel) müşterilerin memnuniyetini ölçmek için web sitemize Survey Monkey'i yerleştirdik. Geri bildirim, anket katılımcısı tarafından iletişim bilgileri sorgulaması atlanarak ve alanları boş bırakılarak anonim olarak gönderilebilir. Bu nedenle tüm alanlar zorunlu alanlar olarak tanımlanmamıştır. Katılımcı, anket sonrasında yapıcı eleştirilerine bireysel olarak yanıt vermemizi isterse, kendisinden iletişim bilgilerini doldurmasını rica ederiz.

Soruların çoğu değerlendirme soruları olarak tasarlanmıştır, bu nedenle katılımcı hakkında herhangi bir sonuç çıkarılamaz. Ancak, her ankette, katılımcının iyileştirme önerilerini veya uyarılarını kendisinin formüle edebileceği bir açık soru vardır. Katılımcı burada bireysel bir olaya atıfta bulunuyorsa, sonuç çıkarmak mümkün olabilir.

Anketleri bireysel şikayetleri işleme koymak için değil, sadece sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak süreçlerimizi ve ürünlerimizi sürekli iyileştirmek amacıyla ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili genel bir bakış elde etmek için kullanıyoruz. Anketler tamamen isteğe bağlıdır ve herhangi bir zamanda, hatta anketi yaparken bile iptal edilebilir.

 

d. Sosyal medya eklentileri (şu anda YouTube eklentisi, Facebook, Instagram ve LinkedIn)

Ayrıca YouTube adlı hizmet sağlayıcının eklentisini de kullanıyoruz. YouTube, merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD'de bulunan YouTube LLC tarafından işletilmektedir. YouTube, merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. tarafından temsil edilmektedir.

Web sitemizden bu eklentiye sahip internet sayfalarını çağırırsanız veya YouTube logosuna tıklarsanız, YouTube sunucuları ile bir bağlantı kurulur ve bu sırada eklenti gösterilir. Böylece hangi internet sayfamızı ziyaret ettiğiniz YouTube sunucularına bildirilir. Bir üye olarak YouTube'da oturum açtıysanız, bu bilgiler kişisel kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bir videonun başlatma düğmesine basmak gibi bir eylemle eklentiyi kullanırsanız, bu bilgiler de kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirmeyi engellemek için, internet sayfamızı ziyaret etmeden önce YouTube kullanıcı hesabınızdan ve YouTube LLC ve Google Inc. şirketlerinin diğer kullanıcı hesaplarınızdan çıkmalı ve ilgili şirketlerin çerezlerini silmelisiniz.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı, verilerin YouTube tarafından nasıl işlendiği ve kullanıldığı, kullanıcının bu konudaki hakları ve kişisel alanını korumak için kullanabileceği ayarlama olanakları, YouTube veri gizliliği uyarıları içinde bulunabilir: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

(1) YouTube
Ayrıca YouTube adlı hizmet sağlayıcının eklentisini de kullanıyoruz. YouTube, merkezi 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD'de bulunan YouTube LLC tarafından işletilmektedir. YouTube, merkezi 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. tarafından temsil edilmektedir.

İnternet varlığımızın İnternet sayfalarını veya bu eklenti ile sağlanan VPortal'ı çağırırsanız veya YouTube logosuna tıklarsanız, YouTube sunucuları ile bir bağlantı kurulur ve bu sırada eklenti gösterilir. Böylece hangi internet sayfamızı ziyaret ettiğiniz YouTube sunucularına bildirilir. Bir üye olarak YouTube'da oturum açtıysanız, bu bilgiler kişisel kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bir videonun başlatma düğmesine basmak gibi bir eylemle eklentiyi kullanırsanız, bu bilgiler de kullanıcı hesabınız ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirmeyi engellemek için, internet sayfamızı ziyaret etmeden önce YouTube kullanıcı hesabınızdan ve YouTube LLC ve Google Inc. şirketlerinin diğer kullanıcı hesaplarınızdan çıkmalı ve ilgili şirketlerin çerezlerini silmelisiniz.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı, verilerin YouTube tarafından nasıl işlendiği ve kullanıldığı, kullanıcının bu konudaki hakları ve kişisel alanını korumak için kullanabileceği ayarlama olanakları, YouTube veri gizliliği uyarıları içinde bulunabilir: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

(2) Facebook
Web sitemizde, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, İrlanda ("Facebook") tarafından işletilen "Facebook" sosyal ağının bir sosyal eklentisini de entegre ettik. Böyle bir eklenti içeren bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız otomatik olarak Facebook sunucularıyla arka planda bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Facebook tarafından doğrudan tarayıcınıza iletilir ve yalnızca sitemize entegre edilir.

Bu entegrasyon sayesinde Facebook, tarayıcınızın web sitemizin belirli bir sayfasını yüklediği bilgisini alır. Bu, bir Facebook profiliniz yoksa veya o anda Facebook'ta oturum açmadıysanız da geçerlidir. Bu bilgiler (IP adresiniz dahil) doğrudan tarayıcınızdan İrlanda'daki bir Facebook sunucusuna iletilir ve orada depolanır. Facebook'ta oturum açtıysanız, Facebook web sitemizi ziyaretinizi doğrudan Facebook profilinizle ilişkilendirebilir. Eklentilerle, örneğin "Beğen" düğmesine tıklayarak veya bir yorum bırakarak etkileşimde bulunursanız, bu bilgiler de doğrudan bir Facebook sunucusuna iletilir ve orada depolanır. Bu bilgiler ayrıca Facebook profilinizde yayınlanır ve bu amaçla etkinleştirdiğiniz Facebook kişilerinize gösterilir.

Kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesinin yasal dayanağı GVKY madde 6 paragraf 1 a bendi ("Facebook"a kaydolduysanız) ve GVKY madde 6 paragraf 1 f bendidir (Facebook'a kaydolmadıysanız). İşlemenin GVKY madde 6 paragraf 1 cümle 1 f bendi temelinde gerçekleştirildiği ölçüde, meşru menfaatimiz kullanıcıların Facebook'taki içeriğimizle etkileşim kurmasını sağlamaktır.

Veri toplamanın temel amacı, size Facebook'a bağlı sosyal etkileşim fırsatı sunmak ve bu sayede web sitemizi etkileşimli hale getirmektir. Veri toplamanın kapsamı ve sağladığınız verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleri Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulunabilir: www.facebook.com/about/privacy

Facebook, ilgili web hizmetinin sağlanmasıyla ilgili verileri gerekli olduğu sürece saklar. Veriler yasal saklama yükümlülüklerine tabi ise, saklama yükümlülüğü sona erdikten sonra silinir.

Facebook sosyal eklentisinin çalıştırılmasını istemiyorsanız, ilgili bir eklenti veya komut dosyası engelleyici yükleyerek de çalıştırılmasını önleyebilirsiniz. Facebook'un web sitemiz aracılığıyla toplanan verileri Facebook profilinize atamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook'tan çıkış yapmalısınız. İtiraz ve silme seçenekleri, bu gizlilik politikasında aşağıda açıklanan veri koruma yasası kapsamında itiraz hakkı ve silme hakkına ilişkin genel hükümlere tabidir.


(3)  LinkedIn
Web sitemiz ayrıca LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, 2 Dublin, İrlanda (bundan böyle "LinkedIn" olarak anılacaktır) tarafından sağlanan bir web hizmeti içerir. Bu verileri web sitemizin tam işlevselliğini sağlamak için kullanıyoruz. Bu bağlamda, tarayıcınız LinkedIn'e kişisel verilerinizi iletebilir. Veri işlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 6. maddesinin 1. paragrafının f bendidir. Meşru menfaat, web sitesinin hatasız çalışmasında yatmaktadır. Veriler, toplanma amacına ulaşıldığında silinecektir. Aktarılan verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi LinkedIn'in gizlilik politikasında bulunabilir: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tarayıcınızda komut dosyası kodlarının yürütülmesini devre dışı bırakarak veya tarayıcınıza bir komut dosyası engelleyici yükleyerek verilerinizin LinkedIn tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz.

(4) Instagram
Web sitemiz ayrıca Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD ("Instagram") tarafından işletilen Instagram'ın sosyal eklentilerini ("eklentiler") de kullanmaktadır. Bu eklentiler, örneğin "Instagram kamerası" şeklinde bir Instagram logosu ile etiketlenmiştir. Instagram eklentilerine ve görünümlerine ilişkin genel bir bakışı şurada bulabilirsiniz: 

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Web sitemizde böyle bir eklenti içeren bir sayfaya eriştiğinizde, tarayıcınız Instagram'ın sunucularıyla doğrudan bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Instagram tarafından doğrudan tarayıcınıza iletilir ve sayfaya entegre edilir. Bu entegrasyon sayesinde Instagram, bir Instagram profiliniz olmasa veya o anda Instagram'da oturum açmamış olsanız bile, tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasına eriştiği bilgisini alır. Bu bilgiler (IP adresiniz dahil) doğrudan tarayıcınızdan ABD'deki bir Instagram sunucusuna iletilir ve orada depolanır. Instagram'da oturum açtıysanız, Instagram web sitemizi ziyaretinizi doğrudan Instagram hesabınızla ilişkilendirebilir. Örneğin "Instagram" düğmesine tıklayarak eklentilerle etkileşimde bulunursanız, bu bilgiler de doğrudan bir Instagram sunucusuna iletilir ve orada depolanır. Bu bilgiler ayrıca Instagram hesabınızda yayınlanır ve oradaki kişilerinize gösterilir. 

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Instagram tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleri Instagram'ın veri koruma bilgilerinde bulunabilir: https://help.instagram.com/155833707900388/

Instagram'ın web sitemiz aracılığıyla toplanan verileri doğrudan Instagram hesabınıza atamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Instagram'dan çıkış yapmanız gerekir. Ayrıca tarayıcınıza yönelik eklentilerle, örneğin "NoScript" yazılımı gibi komut dosyası engelleyici ile, Instagram eklentilerinin yüklenmesini tamamen engelleyebilirsiniz (http://noscript.net/).


e. Google Analytics 
Web sitemizde ayrıca Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın web izleme hizmetini kullanıyoruz (Bundan sonra: Google-Analytics olarak anılacaktır). Web izlemenin bir parçası olarak Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitemizin kullanımının ve gezinme davranışınızın analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır (izleme olarak adlandırılır). Bu analizi, web sitemizi sürekli olarak optimize etmek ve daha erişilebilir hale getirmek için Google Analytics izleme hizmeti temelinde gerçekleştiriyoruz. Web sitemizi kullandığınızda, özellikle IP adresiniz ve kullanıcı faaliyetleriniz gibi veriler Google Ireland Limited sunucularına iletilir. Bu analizi, web sitemizi sürekli olarak optimize etmek ve daha erişilebilir hale getirmek için Google izleme hizmeti temelinde gerçekleştiriyoruz. Güvenlik nedeniyle de web izleme hizmetine ihtiyaç duyuyoruz. Web izleme, üçüncü tarafların web sitemize saldırıp saldırmadığını izlememizi sağlıyor. Web izleyici tarafından sağlanan bilgiler, etkili karşı önlemler almamızı ve tarafımızca işlenen kişisel verileri bu siber saldırılardan korumamızı sağlıyor. Bu web sitesinin Google Analytics izleme kodunda IP anonimleştirmeyi etkinleştirdiğinizde, IP adresiniz aktarılmadan önce Google Analytics tarafından anonimleştirilecektir. Bu web sitesi, IP adreslerinin yalnızca anonim olarak toplanmasını (IP maskeleme olarak adlandırılır) sağlamak için operatör gat._anonymizeIp(); tarafından genişletilmiş bir Google Analytics izleme kodu kullanır.

Veri işlemenin yasal dayanağı, GVKY madde 6 paragraf 1 a bendi uyarınca çerezlerin ve web izlemenin kullanımına ilişkin bildirim başlığımızdaki onayınızdır (açık onaylayıcı eylem veya davranış yoluyla onay).

Google bu bilgileri bizim adımıza bu web sitesini ziyaretinizi analiz etmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve bize web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Güvenlik nedeniyle de web izleme hizmetine ihtiyaç duyuyoruz. Web izleme, üçüncü tarafların web sitemize saldırıp saldırmadığını izlememizi sağlıyor. Web izleyici tarafından sağlanan bilgiler, etkili karşı önlemler almamızı ve tarafımızca işlenen kişisel verileri bu siber saldırılardan korumamızı sağlıyor.

Google, web takibinin sağlanmasıyla ilgili verileri, rezerve edilen web hizmetini yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Veri toplama ve depolama anonimleştirilmiş şekilde gerçekleşir. Kişisel bir referans varsa, herhangi bir yasal saklama yükümlülüğüne tabi olmaması koşuluyla veriler derhal silinecektir. Her durumda, silme işlemi ilgili saklama yükümlülüğünün sona ermesinden sonra gerçekleşir.

Web sitemizdeki bildirim başlığında çerez kullanımını reddederek, tarayıcınızda komut dosyası kodunun yürütülmesini devre dışı bırakarak veya tarayıcınızda "Do Not Track" ayarını etkinleştirerek kişisel verilerin toplanmasını ve Google'a iletilmesini (özellikle anonimleştirilmiş IP adresiniz) ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz. İlgili (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) bağlantısında bulunan tarayıcı eklentisini indirip kurarak, Google çerezi tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili olan verilerin (IP adresiniz dahil) Google'da toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz. 

Google'ın güvenlik ve gizlilik politikaları https://policies.google.com/privacy?hl=de adresinde bulunabilir.

f. EquipmentCloud
Şu anda IOT platformumuzda EquipmentCloud® ürününü kullanıyoruz. Bu ürünün kullanımı, ek veri koruma yönergelerinin geçerli olduğu ayrı bir kayıt gerektirir. Bu, ilgili kayıtla birlikte listelenir ve EquipmentCloud sayfalarında mevcuttur.

EquipmentCloud ürününün kullanımı için, orada bulunan veri koruma bilgileri, bu veri koruma beyanında yer alan bilgilere göre önceliklidir. Bu, bir çelişki olması durumunda orada bulunan bilgilerin geçerli olacağı anlamına gelir. Ayrıca bu bilgiler de geçerlidir.

g. Web mağazası „V-Portal“
Web mağazamız "V-Portal" ana sayfamızda bağlantılıdır. Bu bağlantıyı kullanırken, "Route" teknik çerezini de kullanıyoruz. Route çerezi, Commerce Cloud'un yük dengelemesi için kullanılır. Bu, aynı istemciden gelen isteklerin her zaman aynı sunucuya gönderilmesini sağlar.

"V-Portal" yalnızca özel, tahsis edilmiş bir hesap aracılığıyla kullanılabilir. Bu nedenle "V-Portal"ı sunabilmek için kişisel verileri işlememiz gerekmektedir. Bu işleme, "V-Portal"ı kullanmak için kaydolduğunuzda bize vermiş olduğunuz izne dayanmaktadır (GVKY madde 6 paragraf 1 a bendi). Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir (ancak, onayınızı iptal ederseniz, "V-Portal"a kişisel verilerin ilgili işlenmesi olmadan mümkün olduğu ölçüde erişim izni sağlayabileceğinizi lütfen unutmayın).

"V-Portal"a kaydolmanızın ardından girilen kişisel verilerin işlenmesinin ön şartı, bu verileri giren kişinin veri koruma izninin bulunmasıdır. Bu onayı istediğiniz zaman bu kişiden veya bizden iptal edebilirsiniz. Ancak bu aynı zamanda “V-Portal”ın sizin için kullanılabilirliğinde de kısıtlamaya yol açabilir.

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız ve bu verileri işlememiz konusunda lütfen bu veri koruma beyanının VII. ve VIII. bölümlerine bakın.

IV. İletişim kurma ve haber bülteni

(1) Kişisel veriler bize e-posta ile gönderilirse, bunları yalnızca yasal izin kapsamında, yani herhangi bir talebi işlemek veya verilen bir onay kapsamında (GVKY madde 6 paragraf 1 a bendi) veya - e-posta iletişimi bir sözleşme imzalamayı amaçlıyorsa - GVKY madde 6 paragraf 1 b bendi uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kullanırız.

(2) Elektronik yollarla bize iş başvuruları gönderildiğinde burada mevcut olan kişisel verileri sadece başvuru işleminin yürütülmesi amacı ile işleriz ( GVKY madde 6 paragraf 1 bent a). Daha sonra başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi imzalarsak, iletilen veriler iş ilişkisinin yasal gerekliliklere uygun olarak yürütülmesi amacıyla daha fazla işlenecek ve saklanacaktır. Başvuran kişi ile bir iş sözleşmesi yapılmazsa, herhangi bir yasal menfaatimiz olmaması durumunda, örneğin Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) uyarınca bir ispat yükümlülüğümüz olmadığında başvuru evrakları silinir.

(3) Aşağıdaki uyarılar ile bültenlerimizin içeriği, kaydolma, gönderim ve istatistiksel değerlendirme yöntemleri ve itiraz haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz:

a. Abonelik ve kayıt
Kullanıcı tarafından bültenimize abone olunması, bültenin ve aşağıda açıklanan prosedürlerin alınmasına izin verildiği anlamına gelir. Burada veri gizliliği yasası kapsamında bir onay söz konusudur, bu onay daha sonra durumu ispatlamak için bir protokole kaydedilir.

Haber bültenimize kayıt, çift katılım prosedürü olarak adlandırılan bir prosedürle gerçekleşir. Bu nedenle kullanıcılar kayıt olduktan sonra (web sitesindeki kayıt formunu doldurduktan sonra) kayıtlarını onaylamaları istenen bir e-posta alırlar. Bu teyit, kimsenin yabancı e-posta adresleri ile kaydolmasını engellemek içindir. Bülten aboneliği kayıtlarını bir protokole kaydedilir, böylece kaydolma prosesi yasal talepler durumunda ispatlanabilir. Bunun için kayıt olma ve teyit tarihlerinin yanı sıra IP adresi de kaydedilir. Ayrıca kaydedilen verilere ilişkin gönderme hizmeti sağlayıcısındaki olası değişiklikler de protokole kaydedilir.

b. Haber bülteninin içeriği 
Reklam bilgileri içeren e-postaları (bundan böyle "haber bülteni" olarak anılacaktır) yalnızca alıcının rızası veya yasal izniyle göndeririz. Bir bültene kaydolma çerçevesinde bülten içerikleri somut olarak bildirilmiş olduğu sürece, kullanıcının onayı bağlayıcıdır. Ayrıca bültenlerimizde ürünlerimiz, tekliflerimiz, kampanyalarımız ve şirketimiz hakkında bilgiler de mevcuttur.

c. Gönderim hizmeti sağlayıcısı
Bülten, varsa gönderim hizmeti sağlayıcısının (bundan sonra “gönderim hizmeti sağlayıcısı” olarak anılacaktır) adresi buraya girilerek gönderilir. Gönderim hizmeti sağlayıcısının veri koruma düzenlemelerini burada görebilirsiniz: Gönderim hizmeti sağlayıcısının veri koruma düzenlemeleri bağlantısını buraya girin. Ayrıca gönderme hizmeti sağlayıcı bu verileri takma ad verilmiş biçimde, yani bir kullanıcı ile ilişkilendirmeden, kendi hizmetlerinin optimizasyonu ve iyileştirilmesi amacıyla, örneğin gönderimin teknik optimizasyonu, bültenin görünümü veya alıcıların hangi ülkelerde olduğunu belirlemek için istatistiksel amaçlarla, kullanabilir. Gönderme hizmeti sağlayıcı bülten alıcılarının verilerini doğrudan alıcılara yazmak için veya üçüncü taraflara aktararak kullanamaz.

d. Abone olma verileri
Haber bültenine abone olmak için ilgili kullanıcının e-posta adresini girmesi yeterlidir. Ancak kişisel verileri belirtme olanağı mevcuttur. Bunlar bülten içinde kişiye hitap edebilmek için kullanılır.

e. İstatistiksel araştırma ve analizler
Haber bültenimiz "web-beacon" olarak adlandırılan, yani haber bülteni açıldığında gönderim hizmeti sağlayıcısının sunucusundan alınan piksel boyutunda bir dosya içerir. Bu çağrı sayesinde önce tarayıcınız ve sisteminiz hakkındaki bilgiler gibi teknik bilgilerin yanı sıra IP adresiniz ve çağrı zamanı gibi bilgiler toplanır. Bu bilgiler, çağırma yeri bilgisi sayesinde (IP adresi sayesinde belirlenebilir) teknik verileri ve hedef kitleleri ve onların okuma davranışlarını kullanarak servisleri teknik olarak iyileştirme için kullanılır. İstatistiksel olarak toplanan veriler arasında bülteni açıp açmadığınız, ne zaman açtığınız ve hangi linkleri tıkladığınız da mevcuttur. Bu bilgiler teknik gerekçelere bağlı olarak ilgili bülten alıcısı ile ilişkilendirilebilir. Ancak ne bizim ne de gönderme hizmeti sağlayıcının amacı, münferit kullanıcıları izlemektir. Değerlendirmeler aslında kullanıcıların okuma alışkanlıklarını öğrenmek ve içeriklerimizi onlara göre uyarlamak veya farklı içerikleri kullanıcıların ilgi alanlarına göre göndermek için kullanılır.

f. Yasal dayanak
Gönderim hizmeti sağlayıcısının kullanımı, istatistiksel anketlerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi ve kayıt sürecinin günlüğe kaydedilmesi, GVKY madde 6 paragraf 1 f bendi uyarınca meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Hem ticari çıkarlarımıza hem de kullanıcıların beklentilerine hizmet eden kullanıcı dostu ve güvenli bir bülten sistemi kullanmak istiyoruz.

g. Fesih/İptal
Kullanıcılar istedikleri zaman bültenimizin aboneliğinden çıkabilir, yani onaylarını iptal edebilirler. Böylece bu bültenlerin gönderme hizmeti sağlayıcı tarafından gönderilmesi ve istatistiksel analizler yürütülmesi konusundaki onay da iptal edilmiş olur. Gönderme hizmeti sağlayıcının gönderim işlemi veya istatistiksel değerlendirme konusunda ayrı bir iptal maalesef mümkün değildir. Bülten fesih işlemi için her bültenin sonunda bir link mevcuttur. Eğer kullanıcı sadece bültene kayıt olduysa ve sonra bu kaydı feshettiyse, kişisel verileri silinir. Bülteni almak ve/veya iptal etmek için standart olarak temel tarife uyarınca belirlenen gönderim maliyetleri dışında herhangi bir maliyetin size yansıtılmayacağını önceden bildirmek isteriz.

h. Kullanıcı talepleri
Her kullanıcı, bölüm VII'de daha ayrıntılı olarak açıklanan ve haber bülteninin gönderilmesine izin verilmesi de dahil olmak üzere her zaman bize karşı ileri sürülebilecek haklara ve taleplere sahiptir.

V. Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının alınması

(1) Hizmetin üzerinde bulunduğu sunucuya her erişim sırasında verileri topluyoruz (sunucu günlük dosyaları olarak bilinir). Erişim verileri içinde çağrılan web sayfasının adı, dosya, çağrının tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı çağrı hakkındaki mesaj, tarayıcı tipi ve versiyonu, gönderen URL (önceden ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve talep eden hizmet sağlayıcı bulunur.

(2) Günlük dosyası bilgileri güvenlik gerekçesiyle (örneğin kötüye kullanım veya dolandırıcılığı tespit etmek için) maksimum yedi gün süreyle saklanır ve sonra silinir. İspat amacıyla saklanması gereken veriler ilgili durumun nihai biçimde halledileceği güne kadar saklanır.

(3) Bu verilerin toplanması, internet hizmetlerimizin sunulabilmesi için teknik açıdan gereklidir, bu veri toplama işleminin yasal dayanağı GVKY madde 6 paragraf 1 bent f içinde tanımlanan yasal menfaatlerimizdir.

VI. Çerezlerin kullanımı

Bunları web sitemizde, web sitemizin belirli işlevlerini etkinleştirmek ve harici web hizmetlerini entegre etmek için kullanıyoruz. "Çerezler", tarayıcınızın erişim cihazınızda saklayabileceği küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları, web sitemize döndüğünüzde tarayıcıyı benzersiz şekilde tanımlayan benzersiz bir karakter dizisi içerir. Bir çerez dosyasını kaydetme işlemi "çerez yerleştirme" olarak da adlandırılır. Çerezler hem web sitesinin kendisi hem de harici web hizmetleri tarafından yerleştirilebilir.

Kişisel verilerin çerezler yardımıyla işlenmesinin yasal dayanağı, GVKY madde 6 paragraf 1 f bendi (meşru menfaat) veya GVKY madde 6 paragraf 1 a bendi veya madde 9 paragraf 2 a bendidir (rıza).

İlgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanının sonundaki çerez tablosunda bulunabilir.

Genel olarak, meşru bir menfaat temelinde toplanan çerezler söz konusu olduğunda, meşru menfaatimiz web sitemizin ve ona entegre edilen hizmetlerin işlevselliğini sağlamaktır (teknik olarak gerekli çerezler). Çerezler ayrıca kullanıcı dostu olma özelliğini artırabilir ve daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sağlayabilir. Burada sizin ve bizim çıkarlarımızı tarttık.

Çerez teknolojisinin yardımıyla, yalnızca web sitesi ziyaretçisinin GVKY madde 6 paragraf 1 a bendi uyarınca çerezlerin kullanılmasına izin vermesi durumunda bireysel web sitesi ziyaretçilerini tanımlayabilir, analiz edebilir ve izleyebiliriz.

Çerezler; web sitemizin tam işlevselliğini sürdürmek, kullanım kolaylığını artırmak veya izninizle belirtilen amacı gerçekleştirmek için web sitemiz veya harici web hizmetleri tarafından yerleştirilir. Çerez teknolojisi ayrıca bireysel ziyaretçileri benzersiz veya rastgele kimlikler gibi takma adlarla tanımamıza olanak tanır, böylece daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabiliriz. Ayrıntılar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Bu gizlilik politikasının sonundaki tabloda listelenen çerezler, (sizin tarafınızdan) silinene veya oturum çerezi olması durumunda oturumun süresi dolana kadar tarayıcınızda saklanır. Ayrıntılar ilgili tabloda listelenmiştir.

VII. Kullanıcı hakları

(1) Kullanıcılar her zaman ve ücretsiz olarak aşağıdaki konularda bilgi edinme hakkına sahiptir:

a. Kişisel verileri işleme amaçlarımız;

b. İşlediğimiz kişisel veri kategorileri;

c. Kişisel verilere erişmiş olan veya erişebilir durumda olan alıcılar veya alıcı kategorileri;

d. Kişisel veriler için planlanan saklama süresi veya buna dair kesin bilgiler vermek mümkün değilse saklama süresini belirleyen kriterler;

e. Kişisel veriler veri sahibinden toplanmamışsa mevcut tüm verilerin kaynağı;

f. GVKY madde 22 paragraf 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar verme mekanizmalarının varlığı - ve eğer var ise - veri sahibi için bu işlemede kullanılan mantık, bu işlemede hangi verilere erişildiği ve bu işlemenin hedeflenen sonuçları.

(2) Ayrıca kullanıcılar aşağıdaki haklara da sahiptir:

a. Düzeltme hakkı
Kullanıcı bize karşı, kendisine dair olarak işlenen kişisel veriler yanlış veya eksik ise bunları düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahiptir. Düzeltmeleri gecikmeden uygularız.

b. İşlemenin sınırlandırılması hakkı
Aşağıdaki ön koşullar yerine getirildiğinde, kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir:

i. Kendisi ile ilgili kişisel verilerin doğruluğuna kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmemiz için gereken bir süre boyunca itiraz ettiğinde;

ii. İşleme haksız ise ve kişisel verilerin silinmesini reddederse ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımını sınırlamayı talep ederse;

iii. Kişisel verilere işlemek için artık ihtiyacımız yoksa ama haklarını geçerli kılmak, kullanmak veya yasal taleplerini savunmak için verilere ihtiyacı varsa veya

iv. GVKY madde 21 paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz ettiyse ve tarafımızdan belirlenen meşru sebeplerin kullanıcının sebeplerinden daha güçlü olup olmadığı henüz tespit edilmediyse.

Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi sınırlandırıldıysa, bu veriler – kaydedilmesi hariç – sadece kullanıcının onayıyla veya hakları geçerli kılmak, kullanmak veya yasal taleplerini savunmak için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya Avrupa Birliğinin veya üye ülkenin önemli kamusal menfaatlerini korumak için işlenebilir.
Eğer işlemenin sınırlandırılması yukarıdaki ön koşullar nedeniyle sınırlandırıldıysa, sınırlandırma kaldırıldığında kullanıcıya bilgi vereceğiz.

 

c. Silme hakkı

i. Silme yükümlülüğü
Kullanıcılar bizden, kendileri ile ilgili kişisel verilerin hemen silinmesini talep edebilirler ve talepleri aşağıdaki izin verilen sebeplerden birine sahipse verileri hemen silinir:

İlgili kişisel veriler, toplandıkları ve işlendikleri amaç için artık gerekli değildir.

Kullanıcı, GVKY madde 6 paragraf 1 bent a veya madde 9 paragraf 2 bent a uyarınca işlemeye izin veren onayını iptal etmiştir ve işleme için başka yasal zemin mevcut değildir.

Kullanıcı, GVKY madde 21 paragraf 1 uyarınca işlemeye itiraz etmiştir ve işleme için bu itirazdan daha güçlü neden yoktur veya GVKY madde 21 paragraf 2 uyarınca itiraz etmiştir.

Kullanıcı ile ilgili kişisel veriler yasal olmayan bir biçimde işlenmiştir.

Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin silinmesi, sorumlunun tabi olduğu Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları uyarınca yasal bir yükümlülüktür.

Kullanıcıyla ilgili kişisel veriler, bilgi toplumu için sunulan hizmetler kapsamında GVKY madde 8 paragraf 1 uyarınca toplanmıştır.
 

ii. Üçüncü taraflara bilgi
Bir kullanıcı ile ilgili kişisel verileri paylaştıysak ve GVKY madde 17 paragraf 1 uyarınca bu verileri silmekle yükümlüysek, mevcut teknolojiler ve uygulama maliyetleri açısından makul teknik ve diğer önlemleri alarak kişisel verileri işleyen diğer sorumluları, veri sahibi olan kullanıcının bu kişisel verilere dair tüm linklerin veya bu kişisel verilerin tüm kopyalarının veya replikasyonlarının silinmesini talep ettiği konusunda bilgilendiririz.

iii. İstisnalar
İşleme aşağıdakiler için gerekli olduğu sürece silme hakkı mevcut değildir
ifade ve bilgi özgürlüğü haklarının kullanılması;

 • ifade ve bilgi özgürlüğü haklarının kullanılması;
 • sorumlunun Avrupa Birliği yasaları veya üye ülke yasaları nedeniyle yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek ya da kamu yararına bir görev yürütmek ya da sorumluya devredilen kamu otoritesini kullanmak üzere verileri işlemekle yükümlü olması;
 • Kamu sağlığı madde 9 paragraf 2 bent h ve GVKY madde 9 paragraf 3 uyarınca kamusal çıkarlar söz konusu olduğunda;
 • GVKY madde 89 paragraf 1 uyarınca kamusal menfaatler kapsamında kalan arşivleme, bilimsel veya tarihi araştırma veya istatistiksel amaçlarla kullanılması gerekiyorsa ve bölüm a) altında atıfta bulunulan yasanın, bu işlemin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılacak veya ciddi şekilde önyargı taşıdığı düşünüldüğünde veya 
 • Hak taleplerini geçerli kılmak, kullanmak veya yasal taleplerini savunmak için.


d. Bilgi alma hakkı
Bir kullanıcı bize karşı düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkını ileri sürmüşse, bunun imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirdiği kanıtlanmadıkça, kullanıcıyla ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüyüz.

Kullanıcı bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir.

e. Veri taşınabilirliği hakkı
Kullanıcılar bize verdikleri kendileri ile ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda bu verileri başka bir sorumluya bizim üzerimizden ve engellenmeden iletme hakkına sahiptir

i. İşleme, GVKY madde 6 paragraf 1 bent a veya GVKY madde 9 paragraf 2 bent a uyarınca onaya veya GVKY madde 6 paragraf 1 bent b uyarınca düzenlenen bir sözleşmeye dayanıyorsa ve

ii. İşleme otomatik yöntemler yardımıyla gerçekleştiriliyorsa.

Ayrıca bu hakkı kullanan kullanıcı, teknik olarak mümkünse, ilgili kişisel verilerin bir sorumludan bir başka sorumluya aktarılmasını da talep edebilir. Bu sırada başka kişilerin özgürlükleri ve hakları ihlal edilmemelidir.

Veri aktarılabilirliği hakkı, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek ya da kamu yararına bir görev yürütmek ya da sorumluya devredilen kamu otoritesini kullanmak üzere kişisel verilerin işlenmesi durumunda geçerli değildir.

f. İtiraz hakkı
Kullanıcılar, GVKY madde 6 paragraf 1'in e veya f bendine dayalı olarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumlarıyla ilgili gerekçelerle her zaman itiraz etme hakkına sahiptir; bu aynı zamanda, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. 

Bu durumda; kullanıcının çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, kullanıcıyla ilgili kişisel verileri artık işlemeyiz.

Kullanıcıyla ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, kullanıcı kendisiyle ilgili kişisel verilerin bu tür pazarlama amacıyla işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir; bu aynı zamanda, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu sürece, profil oluşturma için de geçerlidir. Şu anda bizde böylesi bir işleme mevcut değildir.

Kullanıcıların kişisel verileri, doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etmeleri halinde, artık bu amaçlarla işlenmeyecektir.

Kullanıcılar, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, 2002/58/AT sayılı direktife bakılmaksızın, teknik spesifikasyonları kullanan otomatik prosedürler yoluyla itiraz haklarını kullanma olanağına sahiptir.

Kullanıcılar ayrıca, yasal düzenlemeler temelinde mümkün olduğu ölçüde, genellikle geleceğe yönelik etkilerle birlikte onaylarını istedikleri zaman iptal edebilir ve verilerinin gelecekte kullanılmasına itiraz edebilir.

g. Yetkili denetleme kurumuna şikayet etme hakkı
Kullanıcılar; diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GVKY'yi ihlal ettiğini düşündükleri takdirde, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği "Üye Devlet"teki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Şikayetin iletildiği denetim makamı, GVKY madde 78 uyarınca bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonucu hakkında şikayet sahibini bilgilendirecektir.

Bizden sorumlu denetim makamı:

Bilgi gizliliği ve bilgi özgürlüğü eyalet sorumlusu 
Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Königstraße 10a
70173 Stuttgart

Tel.: 0711/61 55 41 – 0
Faks: 0711/61 55 41 – 15
E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de

İnternet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

VIII. Verilerin silinmesi

(1) Bizde saklanan veriler, amaçları için artık gerekli olmadığında ve yasal saklama yükümlülükleri ile çelişmediğinde silinir. Başka nedenlerle veya yasal olarak geçerli nedenlerle kullanıcı verileri silinmemişse, işlenmeleri sınırlanır. Yani veriler bloke edilir ve başka amaçlarla işlenemez. Bu örneğin kullanıcının ticaret veya vergi kanunları nedeniyle saklanması gereken verileri için geçerlidir.

(2) Yasal gerekliliklere göre depolama; HGB madde 257 paragraf 1 uyarınca 6 yıl (ticari defterler, envanterler, açılış bilançoları, yıllık mali tablolar, ticari mektuplar, muhasebe fişleri vb.) ve AO madde 147 paragraf 1 uyarınca 10 yıldır (defterler, kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe fişleri, ticari ve iş mektupları, vergilendirme ile ilgili belgeler vb.).

IX. Gizlilik politikasındaki değişiklikler

(1) Değişen yasal durumlara veya hizmetlerin ya da veri işlemenin değişmesine bağlı olarak bu veri gizliliği beyanını değiştirme hakkımız saklıdır. Bu ancak sadece veri işlemeye ilişkin beyanlarda geçerlidir. Kullanıcı onaylarının gerekli olduğunda veya veri gizliliği beyanının kullanıcı ile kurulan sözleşme ilişkisinin kurallarına dahil olması durumunda, değişiklikler ancak kullanıcının onayından sonra geçerli olur.

(2) Kullanıcılardan ricamız, bu veri gizliliği beyanının içeriğini düzenli olarak kontrol edip okumalarıdır.

X. Çerez tablosu

 • avsite_optin_functional 
 • cookieconsent_status 
 • browser_language_detected_* 
 • __cf* Custom Font Tracking Cookie
 • _ga* Google Analytics
 • ar_debug Google Analytics

 

Bu veri koruma beyanının tarihi: Düzenlenme tarihi 11.07.2023

İlgili kişi

VOLLMER hakkında sorularınız mı var? Ürünlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz ya da size özel bir teklif hazırlanmasını mı istiyorsunuz? O zaman bizi arayın!
AdresF.N.T. Ahşap İşleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti
Sümer Mah 2457,Soh No.2,PK.231
20100 Denizli