zurück

Polityka prywatności

I. Podstawowe informacje w zakresie ochrony danych i podstawy prawne

(1) Niniejsza polityka prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (dalej określanych wspólnie jako „oferta online” lub „strona internetowa”). Niniejsza polityka prywatności obowiązuje niezależnie od stosowanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. desktopowych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

(2) Pojęcia stosowane w niniejszej polityce prywatności odpowiadają brzmieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności definicjom art. 4 RODO. Dla lepszego zrozumienia zdefiniowaliśmy poniżej pojęcia istotne dla niniejszego dokumentu:

a. „Dane osobowe” są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”).Jako identyfikowalna postrzegana jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przy użyciu przyporządkowania do identyfikatora, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do lokalizacji, do identyfikatora online lub do jednej lub większej liczby cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b. „Osoba, której dane dotyczą”, to każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

c. „Przetwarzanie” to każda procedura realizowana z wykorzystaniem lub bez wykorzystania zautomatyzowanych procesów lub każdy szereg tego typu procesów związanych z danymi osobowymi, jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, uporządkowywanie, zapisywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, sczytywanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywanie lub powiązywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d. „Ograniczenie przetwarzania” to oznaczenie zapisanych danych osobowych mające na celu ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

e. „Profilowanie” to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane, by ocenić określone aspekty osobowe, które odnoszą się do osoby fizycznej, w szczególności, by przeanalizować lub przewidzieć aspekty odnoszące się do wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, solidności, zachowania, miejsca przebywania lub zmiany lokalizacji tej osoby fizycznej.

f. „Pseudonimizacja” to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, w jaki dane osobowe nie mogą zostać przyporządkowane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez zasięgania dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane w odrębny sposób i podlegają czynnościom technicznym oraz organizacyjnym, które gwarantują, że dane osobowe nie są przyporządkowywane do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

g. „Administratorem” lub „podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie” jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.Jeśli cele i środki tego przetwarzania są zdefiniowane w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich, wówczas administrator może, względnie określone kryteria jego mianowania mogą być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

h. „Podmiotem przetwarzającym” jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe z upoważnienia administratora.

i. „Odbiorcą” jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, której ujawnione zostają dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to podmiot zewnętrzny, czy też nie.Instytucje, która w ramach określonego dochodzenia ewentualnie uzyskuje zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich dane osobowe, nie są jednak traktowane jako odbiorcy.

j. „Podmiotem zewnętrznym” jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka poza osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k. „Zgodą” jest każdy wyrażony przez osobę, której dane dotyczą, dobrowolnie w odniesieniu do określonego przypadku w informatywny sposób i nie budzący wątpliwości przejaw woli w formie oświadczenia lub innej jednoznacznej potwierdzającej czynności, którą osoba, której dane dotyczą, daje do zrozumienia, że akceptuje przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach niniejszej oferty online należą dane inwentarzowe (np. nazwiska i adresy klientów), dane umowne (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób zajmujących się danymi sprawami, informacje o płatnościach), dane dotyczące korzystania (np. odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie nowymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

(3) Ponadto stosujemy w niniejszej deklaracji pojęcie „użytkownik”.Jest on równoznaczne z pojęciem „osoby, której dane dotyczą” w myśl RODO. Do tego należy zaliczyć wszystkich odwiedzających naszą ofertę online, niezależnie od tego, czy łączą nas z nimi relacje umowne, czy też nie.

(4) Ogół pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie, jak np. „użytkownik”, należy postrzegać w sposób neutralny płciowo.

(5) W ramach naszej działalności handlowej przestrzegamy wiążących regulacji w sprawie polityki prywatności. Z tego względu przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko wówczas, gdy dysponujemy zgodnym z prawem zezwoleniem w tym zakresie. Zgodnie z regulacjami ustawowymi wolno nam w szczególności przetwarzać dane osobowe, jeśli to przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych umownych usług (np. realizacji zleceń) oraz serwisu online, lub przetwarzanie opiera się na nałożonych na nas zobowiązaniach ustawowych. Ponadto wolno nam przetwarzać te dane, jeśli dysponujemy zgodą osoby, której dane dotyczą, i/lub przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionych interesów (np. w celu śledzenia istotnych w kategoriach prawa karnego (cyber)ataków na nasz system (komputerowy).

(6) Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34
88400 Biberach / Riß
Niemcy<

Tel.:   +49 (0) 7351 / 571 - 0
Faks: +49 (0) 7351 / 571 - 130
E-mail:info@vollmer-group.com

Siedziba spółki: Biberach 

Zarządzający spółką uprawniony do jej reprezentowania: Andreas Böhm, Dr inż. Stefan Brand
Przewodniczący Rady Nadzorczej:Martin Kapp 

Sąd rejestrowy w Gliwicach 
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr VAT UE: PL 6263008621
KRS 0000412074

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod poniższymi danymi kontaktowymi:

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Inspektor ochrony danych
Ehinger Straße 34
88400 Biberach / Riß
Niemcy

E-mail:DATENSCHUTZ@VOLLMER-GROUP.COM


(7) Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach zgody osoby, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 7 RODO, przetwarzania celem świadczenia przez nas usług oraz realizacji działań umownych art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, przetwarzania celem wypełniania naszych zobowiązań prawnych art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, zaś podstawę prawną przetwarzania celem zachowania naszych uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

II. Środki bezpieczeństwa

(1) W odniesieniu do ochrony danych osobowych naszych użytkowników podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki.

(2) Do tych środków bezpieczeństwa należy w szczególności szyfrowany transfer danych między przeglądarką danego użytkownika a naszym serwerem.

(3) Zwracamy jednak uwagę, że wiadomości e-mail mogą być zapisywane i przekazywane w sposób niezaszyfrowany.

III. Przekazywanie danych podmiotom i oferentom zewnętrznym

(1) Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym następuje wyłącznie w ramach regulacji ustawowych. Przekazujemy dane użytkowników (zewnętrznym) podmiotom trzecim zasadniczo wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do celów umownych np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, bądź to przekazywanie zachodzi na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

(2) Jeśli angażujemy podwykonawców celem udostępniania naszych usług, przedsiębierzemy wszelkie właściwe zaradcze środki prawne oraz podejmujemy się odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych, aby zadbać o ochronę danych osobowych zgodnie z wiążącymi przepisami prawa. Ponadto zobowiązujemy naszych podwykonawców również do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych, w szczególności przez stosowanie wymaganych środków technicznych oraz organizacyjnych.

(3) Jeśli w ramach naszej oferty internetowej wykorzystywane są treści, narzędzia lub pozostałe środki innych oferentów (dalej zwanych wspólnie „oferentami trzecimi”), zaś ich siedziba znajduje się w kraju spoza obszaru obowiązywania RODO (czyli spoza Unii Europejskiej, względnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy wyjść z założenia, że dane są (również) transferowane również do tego kraju. Przekazywanie danych do tego rodzaju krajów („państw trzecich”) ma miejsce tylko wówczas, gdy w tych krajach zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych bądź użytkownik udzielił zgody na takie przekazywanie, bądź jest ono dozwolone przepisami prawa.

(4) W obecnym momencie na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące programy oferentów trzecich:

 

a. Google Tag Manager
Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze można zarządzać tagami strony internetowej poprzez interfejs. Google Tag Manager implementuje jedynie tagi. Oznacza to:Nie są wykorzystywane żadne pliki cookie i nie są rejestrowane żadne dane osobowe.Google Tag Manager usuwa inne tagi, które swoją drogą ewentualnie rejestrują dane. Jednakże Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie dokonano dezaktywacji, pozostaje ona dla tagów trackingowych, o ile są one implementowane z Google Tag Manager.

Więcej informacji dotyczących Google Tag Manager można znaleźć pod adresami:

HTTP://WWW.GOOGLE.DE/TAGMANAGER/FAQ.HTML
HTTP://WWW.GOOGLE.DE/TAGMANAGER/USE-POLICY.HTML

 

b. Google Maps
 Z naszą stroną zintegrowana jest usługa Google Maps na podstronie https://www.vollmer-group.com/de/unternehmen/standorte. Narzędzie służy przy tym jedynie do umożliwienia przejrzystego przedstawienia każdorazowo wybranej lokalizacji Vollmer. Użytkownik ma przy tym możliwość przełączania między różnymi trybami prezentacji, np. trybem terenowym, satelitarnym lub StreetView, a także przesuwania mapy i jej przybliżania oraz oddalania. 

Aby mieć dostęp do dodatkowych funkcji, np. zaplanowania trasy, które umożliwiają określenie lokalizacji użytkownika, użytkownik musi przełączyć się jednak na oficjalną stronę Google Maps. Lokalizacja Vollmer nie zostaje przy tym zastosowana

 

c. Survey Monkey
W zakresie pojedynczych sondaży nasza strona korzysta z serwisu internetowego SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia) umożliwiającego dokonywanie i analizowanie ankiet online. Udział w nich jest dobrowolny. Podstawę prawną stanowi zgoda udzielona w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ankiety są zintegrowane z naszą stroną internetową za pośrednictwem tzw. frame.

Także w przypadku udziału w ankiecie anonimowej SurveyMonkey gromadzi przy tym informacje o urządzeniu i aplikacji, które/która jest wykorzystywane/wykorzystywana do udziału w ankiecie. Obejmuje to adres IP, wersję systemu operacyjnego użytkownika, typ urządzenia oraz informacje o systemie i parametrach oraz o typie przeglądarki. Jeżeli użytkownik bierze udział w ankiecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego, wówczas SurveyMonkey rejestruje także UUID urządzenia. SurveyMonkey korzysta ponadto z tzw. serwisów trackingowych podmiotów zewnętrznych, które znów wykorzystują pliki cookie oraz page tags w celu gromadzenia danych oraz statystyk dotyczących użytkowania. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez SurveyMonkey.

Dalsze informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez SurveyMonkey, ochrony oraz okresu przechowywania danych są dostępne pod linkiem https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

Dane gromadzone przez SurveyMonkey mogą być przekazywane również na serwery w USA.Survey Monkey wykorzystuje do tego celu standardowe klauzule umowne.

Użytkownik biorący udział w ankiecie może skontaktować się z nami w dowolnym momencie i poprosić o usunięcie informacji przekazanych w ankiecie łącznie z danymi osobowymi, o ile je zgromadzono (patrz również uwaga odnośnie do przechowywania powyżej).Późniejsza korekta poszczególnych odpowiedzi po odesłaniu ankiety nie jest możliwa.

Vollmer korzysta z serwisu Survey Monkey na swojej stronie internetowej, aby określić poziom satysfakcji (potencjalnych) klientów w odniesieniu do różnych kwestii.Użytkownik biorący udział w ankiecie może anonimowo przekazać informację zwrotną, pomijając pola z danymi kontaktowymi i pozostawiając je puste. Z tego względu nie wszystkie punkty są zdefiniowane jako pola obowiązkowe. Jeżeli uczestnik ma życzenie, byśmy po zakończeniu ankiety odnieśli się indywidualnie do jego konstruktywnej krytyki, prosimy o uzupełnienie danych kontaktowych.

Pytania są w większości sformułowane w postaci ocen, wobec czego odniesienie ich do konkretnych uczestników nie jest możliwe. W każdej ankiecie występuje jednak pytanie otwarte, w ramach którego uczestnik może sam sformułować uwagi lub wnioski racjonalizatorskie. Jeżeli uczestnik odniesie się tu do indywidualnego przypadku, ewentualnie możliwe będzie określenie jego osoby.

Vollmer nie wykorzystuje ankiet do rozpatrywania indywidualnych skarg, lecz jedynie do kompleksowego pozyskania opinii na temat swoich produktów i usług, aby także w ramach certyfikacji stale ulepszać swoje procesy i produkty.Te ankiety są z zasady dobrowolne i można je anulować w dowolnym momencie w trakcie uzupełniania.

 

d. Wtyczki społecznościowe (obecnie YouTube Plugin, Facebook, Instagram i LinkedIn)

(1) YouTube
Wykorzystujemy ponadto wtyczkę oferenta YouTube.Operatorem YouTube jest YouTube LLC z główną siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli użytkownik otworzy strony internetowe naszej witryny lub VPortal, opatrzone tą wtyczką lub kliknie logo YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube i zostaje przy tym wyświetlona wtyczka. W ten sposób na serwer YouTube przekazywane są informacje o naszych stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube jako członek, wówczas YouTube przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika. W przypadku skorzystania z wtyczki, np. kliknięcia przycisku start materiału wideo, informacja ta jest również przyporządkowywana do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec temu przyporządkowaniu, wylogowując się przed korzystaniem z naszej strony internetowej ze swojego konta YouTube oraz innych kont użytkowników form YouTube LLC oraz Google Inc. oraz usuwając odpowiednie pliki cookie firm.

Cel oraz zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez YouTube oraz stosowne prawa użytkownika i możliwości dokonywania przez niego ustawień w celu ochrony jego prywatności są zawarte w polityce prywatności YouTube:www.google.de/intl/de/policies/privacy/

(2) Facebook
Z naszą stroną internetową zintegrowaliśmy także wtyczkę serwisu społecznościowego „Facebook”, który jest prowadzony przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, 2 Dublin, Irlandia („Facebook”).Po otwarciu strony zawierającej taką wtyczkę społecznościową przeglądarka użytkownika nawiązuje automatycznie połączenie w tle z serwerami serwisu Facebook.Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana tylko w naszą stronę.

Dzięki temu włączeniu Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wczytała konkretną stronę naszej witryny internetowej.Dotyczy to również przypadku, gdy użytkownik nie posiada profilu na Facebooku lub w danej chwili nie jest zalogowany na Facebooku.Ta informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przekazywana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Facebook w Irlandii i tam zapisywana.Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, wówczas Facebook może bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do profilu użytkownika na Facebooku.W przypadku interakcji użytkownika z wtyczkami, przykładowo użycia przycisku „Polub” lub wstawiania komentarza, stosowna informacja jest bezpośrednio przekazywana przez urządzenie użytkownika do serwisu Facebook i tam zapisywana.Informacje są ponadto publikowane na profilu użytkownika na Facebooku oraz wyświetlane kontaktom użytkownika na Facebooku, które zostają do tego celu udostępnione.

Podstawę prawną dla takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (o ile użytkownik jest zarejestrowany w „Facebook”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w Facebook).Jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu interakcji użytkowników z naszymi treściami na Facebooku.

Pierwotny cel gromadzenia danych polega na zapewnieniu użytkownikowi interakcji społecznościowej powiązanej z Facebookiem, a tym samym interaktywności z naszą witryną internetową.Zakres gromadzenia danych i dalsze przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Facebook pozostawionych przez niego danych oraz stosowne prawa użytkownika i możliwości dokonywania przez niego ustawień w celu ochrony jego prywatności są zawarte w polityce prywatności Facebook: www.facebook.com/about/privacy

Facebook będzie przechowywać dane istotne dla udostępniania serwisu internetowego dopóty, dopóki będzie to konieczne.Jeżeli dane podpadają pod ustawowe obowiązki przechowywania, usunięcie ich jest dokonywane po ustaniu obowiązku przechowywania.

Jeżeli użytkownik nie chce, by wtyczka społecznościowa Facebook była aktywna, może ją zdezaktywować przez zainstalowanie odpowiedniego dodatku lub script blockera.Jeżeli użytkownik nie chce, by Facebook przyporządkowywał dane zgromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej do profilu użytkownika na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musi wylogować się z Facebooka.Możliwości sprzeciwu i usunięcia opierają się w pozostałym zakresie na ogólnych, opublikowanych w niniejszej polityce prywatności regulacjach dotyczących prawa do wyrażenia sprzeciwu i usunięcia danych w myśl przepisów o ochronie danych osobowych.
 

(3)  LinkedIn
Na naszej stronie internetowej znajduje się ponadto serwis internetowy przedsiębiorstwa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, 2 Dublin, Irlandia (dalej: LinkedIn). Wykorzystujemy te dane do zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.W związku z tym przeglądarka użytkownika będzie w razie potrzeby przesyłać dane osobowe do LinkedIn. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej.Usunięcie danych jest dokonywane po spełnieniu celu ich gromadzenia.Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przekazanymi danymi są dostępne w polityce prywatności LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych przez LinkedIn, dezaktywując wykonanie kodów skryptu w swojej przeglądarce lub instalując blokera skryptu.

(4) Instagram
Na naszej stronie internetowej użytkowane są również tzw. wtyczki społecznościowe („Plugins”) Instagram, udostępniane przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).Wtyczki te są oznaczone logiem Instagram, przykładowo w postaci „kamery Instagram”.Przegląd wtyczek Instagram i ich wygląd są dostępne tu:

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
 

Po otwarciu strony naszej witryny internetowej zawierającej taką wtyczkę społecznościową przeglądarka użytkownika nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Instagram.Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i włączana w naszą stronę.Przez to włączenie Instagram otrzymuje informację, że w przeglądarce użytkownika otwarto odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeżeli użytkownik nie posiada profilu na Instagramie bądź nie jest w danym momencie zalogowany na Instagramie.Ta informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przekazywana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Instagram w USA i tam zapisywana.Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Instagram, wówczas Instagram może bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do konta użytkownika na Instagramie.Jeżeli użytkownik dokonuje interakcji z wtyczkami, używając przykładowo przycisku „Instagram”, informacja ta jest również przekazywana bezpośrednio na serwer Instagram i tam zapisywana.Te informacje są ponadto publikowane na koncie użytkownika na Instagramie i wyświetlane tam kontaktom użytkownika.

Cel oraz zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Instagram oraz stosowne prawa użytkownika i możliwości dokonywania przez niego ustawień w celu ochrony jego prywatności są zawarte w polityce prywatności Instagram:https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeżeli użytkownik nie chce, by Instagram przyporządkowywał dane zgromadzone za pośrednictwem naszej witryny internetowej do konta użytkownika na Instagramie, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musi wylogować się z Instagramu.Użytkownik może całkowicie zablokować wczytywanie wtyczek Instagram także poprzez dodatki do swojej przeglądarki, np. blokerem skryptów, choćby na pomocą oprogramowania „NoScript” (http://noscript.net/).

e. Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również serwis webtrackingowy przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej:Google Analytics).Google Analytics wykorzystuje w ramach webtrackingowych plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i surfowania po niej (tzw. tracking).Dokonujemy tej analizy na podstawie serwisu trackingowego Google Analytics, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i czynić ją bardziej dostępną.W ramach korzystania z naszej strony internetowej dane są przy tym, w szczególności adres IP użytkownika oraz aktywności użytkownika, przekazywane do serwera przedsiębiorstwa Google Ireland Limited.Dokonujemy tej analizy na podstawie serwisu trackingowego Google, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i czynić ją bardziej dostępną.Jednakowoż potrzebujemy webtrackingu ze względów bezpieczeństwa.Poprzez webtracking możemy śledzić, czy podmioty zewnętrzne atakują naszą stronę internetową.Przez informacje webtrackera możemy podjąć skuteczne przeciwdziałania i ochronić przetworzone przez nas dane osobowe przed takimi cyberatakami.Przez aktywowanie anonimizacji IP w ramach kodu trackingowego Google Analytics Tracking tej strony internetowej adres IP użytkownika jest przed przekazaniem anonimizowany przez Google Analytics.Ta strona internetowa wykorzystuje kod trackingowy Google Analytics, który został rozszerzony przez operator gat._anonymizeIp();, aby umożliwić tylko zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. IP-masking).

Podstawę prawną dla przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest zgoda użytkownika w naszym banerze informacyjnym w odniesieniu do korzystania z plików cookie i webtrackingu (zgoda przez jednoznaczne działanie potwierdzające, względnie sposób postępowania).

Z naszego upoważnienia Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować wizytę użytkownika na tej stronie internetowej, opracowywać raporty o aktywnościach na stronie internetowej oraz świadczyć względem nas usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu.Jednakowoż potrzebujemy webtrackingu ze względów bezpieczeństwa.Poprzez webtracking możemy śledzić, czy podmioty zewnętrzne atakują naszą stronę internetową.Przez informacje webtrackera możemy podjąć skuteczne przeciwdziałania i ochronić przetworzone przez nas dane osobowe przed takimi cyberatakami.

Google będzie przechowywać dane istotne dla webtrackingu dopóty, dopóki będzie to konieczne, aby świadczyć zamówioną usługę internetową.Gromadzenie danych i zapisywanie są dokonywane anonimowo.Jeżeli jednak występuje odniesienie do osoby, dane są niezwłocznie usuwane, o ile nie podpadają pod ustawowe obowiązki przechowywania.W każdym razie usunięcie następuje po ustaniu obowiązku przechowywania.

Użytkownik może zablokować rejestrowanie i przekazywanie danych osobowych Google (w szczególności zanonimizowanego adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez odrzucenie wykorzystywania plików cookie w banerze informacyjnym na naszej stronie internetowej, dezaktywowanie wykonania kodu skryptu w przeglądarce użytkownika lub aktywowanie ustawienia „Do Not Track” przeglądarki użytkownika.Użytkownik może ponadto zablokować rejestrowanie danych wytworzonych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarkową dostępną pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 

f. EquipmentCloud
Obecnie korzystamy na naszej platformie IOT z produktu EquipmentCloud®.Korzystanie z tego produktu wymaga oddzielnej rejestracji, dla której obowiązują dodatkowe polityki prywatności.Zostaje ona wyszczególniona podczas odpowiedniej rejestracji i jest dostępna na stronach EquipmentCloud.

Dla korzystania z produktu EquipmentCloud dostępne tam polityki prywatności mają pierwszeństwo przed informacjami, które wynikają z tej polityki prywatności.Oznacza to, że w przypadku sprzeciwu obowiązują dostępne tam informacje.W pozostałym zakresie jednakowoż obowiązują te informacje.

g. Sklep internetowy „V-Portal”

Nasz sklep internetowy „V-Portal” jest połączony z naszą stroną internetową.Podczas korzystania z tego linku wstawiamy również techniczny plik cookie „Route”.Plik cookie Route jest wykorzystywany dla funkcji Load Balancing w ramach Commerce Cloud.Pozwala to zapewnić, by zapytania tego samego klienta były zawsze wysyłane na ten sam serwer.

Korzystanie z „V-Portalu” jest możliwe tylko za pośrednictwem specjalnego, własnego konta.Dla udostępnienia „V-Portalu” musimy z tego względu przetwarzać dane osobowe.To przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika udzielonej nam wraz z rejestracją na korzystanie z „V-Portalu” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Tę zgodę można cofnąć w dowolnym momencie (proszę mieć jednak na uwadze, że w przypadku cofnięcia zgody udzielamy użytkownikowi dostępu do „V-Portalu” tylko w takim zakresie, jak jest to możliwe bez odpowiedniego przetworzenia danych osobowych).

Warunkiem przetwarzania danych osobowych wprowadzonych po dokonaniu przez użytkownika rejestracji w „V-Portalu” jest występowanie zgody w myśl przepisów o ochronie danych osobowych względem tego, kto wprowadził te dane.Tę zgodę użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie względem tej osoby lub względem nas.Może to prowadzić jednak także do ograniczenia użyteczności „V-Portalu” dla użytkownika.

Pod względem przysługujących użytkownikowi praw w odniesieniu do jego danych osobowych i obchodzenia się z tymi danymi przez nas odsyłamy do sekcji VII i VIII niniejszej polityki prywatności.

IV.Nawiązanie kontaktu i newsletter

(1) Jeśli drogą mailową przesyłane są nam dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w ramach zezwolenia opartego na przepisach prawa, zatem celem udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytanie lub w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub – jeśli kontakt mailowy jest ukierunkowany na zawarcie umowy – celem wypełnienia naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

(2) Jeśli przesyłane są do nas drogą elektroniczną aplikacje, wówczas przetwarzamy zawarte tam dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w następstwie powyższego podpisujemy z kandydatem umowę o zatrudnienie, przekazane dane są nadal przetwarzane, względnie zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem wytycznych ustawowych.Jeśli nie następuje zawarcie umowy o zatrudnienie z kandydatem, wówczas dokumenty aplikacyjne są przez nas usuwane, jeśli i o ile nie narusza to naszych uzasadnionych interesów, jak przykładowo obowiązek przedstawienia dowodów w procesie zgodnie z ustawa o równouprawnieniu w prawie pracy (AGG).
(3) Poniższe wskazówki stanowią informacje o treściach naszego newslettera oraz procedurze rejestracji, wysyłki i analizy statystycznej, a także prawach do wyrażenia sprzeciwu:

a. Subskrypcja i rejestracja
Subskrypcja naszego newslettera przez użytkownika obejmuje akceptację otrzymywania newslettera oraz opisanej poniżej procedury.Zatem chodzi przy tym o zgodę w kategoriach przepisów o ochronie danych, którą protokołujemy celem uzyskania możliwości wykazania.

Rejestracja na nasz newsletter jest dokonywana w tzw. procedurze Double Opt-In.Użytkownicy otrzymują zatem po rejestracji (wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej) wiadomość e-mail, w której są proszeni o potwierdzenie rejestracji.To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się przy użyciu nieswoich adresów e-mail. rejestracje na subskrypcje newslettera są protokołowane, aby móc odpowiednio wykazać proces rejestrowania zgodnie z wymogami prawnymi. W tym celu dokonywany jest zapis momentu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP.Jednakowoż protokołowane są ewentualne zmiany danych zapisanych u dostawcy usług wysyłkowych.

b. Treść newslettera
Przesyłamy wiadomości e-mail z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) tylko za zgodą odbiorców lub ustawowego zezwolenia.Jeśli w ramach rejestracji celem subskrypcji newslettera jego treści są konkretnie opisywane, są miarodajne w odniesieniu do zgody użytkowników. W pozostałym zakresie nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych produktów, ofert, akcji oraz naszego przedsiębiorstwa.

c. Dostawcy usług wysyłkowych
Wysyłka newsletterów jest dokonywana za pośrednictwem [tu proszę wstawić adres dostawcy usług wysyłkowych], o ile jest dostępny, dalej zwanego „dostawcą usług wysyłkowych”.Polityka prywatności dostawcy usług wysyłkowych jest dostępna tutaj:tu wstawić link do polityki prywatności dostawcy usług wysyłkowych.Ponadto usługodawca, któremu powierzono wysyłkę, może wykorzystywać te dane w formie spseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowywania do użytkownika, celem optymalizacji lub ulepszenia własnego serwisu, np.celem technicznej optymalizacji wysyłki oraz prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Usługodawca, któremu powierzono wysyłkę, nie wykorzystuje jednakże danych naszych odbiorców newslettera, aby się z nimi kontaktować lub przekazywać podmiotom zewnętrznym.

d. Dane logowania
Aby zarejestrować się celem subskrybowania naszego newslettera, wystarczy podanie adresu e-mail danego użytkownika.Istnieje ponadto możliwość opcjonalnego podania dalszych danych osobowych. Powyższe służy jedynie do stosowania osobistej formy adresatywnej w newsletterze.

e. Gromadzenie danych do celów statystycznych i analizy
Nasz newsletter zawiera tzw. „web-beacon”, tzn. plik o wielkości piksela, który w przypadku otwarcia newstellera jest otwierany przez serwer dostawcy usług wysyłkowych.W ramach tego wywołania gromadzone są w pierwszej kolejności informacje techniczne, jak informacje dotyczące przeglądarki oraz systemu, a także adresu IP oraz momentu wywołania. Te informacje są wykorzystywane do optymalizacji technicznej serwisu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe lub preferencje przeglądania treści w oparciu o lokalizacje wywołania (co można określić przy użyciu adresu IP) lub czasy dostępu. Do badań statystycznych należy również stwierdzenie, czy newslettery są otwierane, w jakim miejscu zostały otwarte i jakie linki kliknięto.Te informacje można wprawdzie ze względów technicznych przyporządkować poszczególnym odbiorcom newslettera. Jednakże monitorowanie poszczególnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani celem usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę. Analizy służą nam bardziej do rozpoznawania preferencji tematycznych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub rozsyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

f. Podstawa prawna
Angażowanie usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę, przeprowadzanie badań i analiz statystycznych oraz protokołowanie procedury rejestracji odbywają się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Nasz interes jest skierowany na wykorzystywanie przyjaznego dla użytkowników i bezpiecznego systemu newsletterów, który służy zarówno naszym interesom handlowym, jak również odpowiada oczekiwaniom użytkowników.

g. Wypowiedzenie/cofnięcie subskrypcji
Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć subskrypcję naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę.Tym samym równocześnie wygasają zgody na jego wysyłkę przez usługodawcę oraz na dokonywanie analiz statystycznych. Oddzielna rezygnacja z wysyłki przez usługodawcę lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwa. Link do rezygnacji z subskrypcji newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko celem otrzymywania newslettera i dokonali rezygnacji, ich dane osobowe zostają usunięte. Przezornie zwracamy użytkownikowi uwagę, że w odniesieniu do odbierania i/lub rezygnacji z subskrypcji newslettera standardowo nie wiążą się żadne inne koszty, niż koszty przekazywania zgodnie z taryfą bazową.

h. Prawa użytkowników
Każdy użytkownik posiada opisane dokładniej w punkcie VII prawa, których może dochodzić względem nas w dowolnym momencie – również w odniesieniu do zgody na wysyłanie newslettera.

V. Gromadzenie danych dostępowych i plików log

(1) Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym jest zlokalizowany serwis (tzw. serwerowe pliki log). Do danych dostępowych należą nazwa otwieranej strony internetowej, plik, data i godzina otwarcia, objętość transferu danych, komunikat o powodzeniu otwarcia, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, URL odsyłania (wcześniej odwiedzona strona), adres IP oraz operator dokonujący zapytania.

(2) Informacje plików log są ze względów bezpieczeństwa (np. celem wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) zapisywane na okres maksymalnie siedmiu dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy.

(3) Gromadzenie tych danych jest niezbędne w zakresie technicznego udostępniania naszej oferty internetowej, wobec czego gromadzenie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

VI. Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie internetowej są one stosowane, aby umożliwić określone funkcje naszej strony internetowej i zintegrować zewnętrzne serwisy internetowe.W przypadku tzw. plików „cookie” chodzi o niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka użytkownika może zapisywać na swoim urządzeniu dostępowym.Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, które przeglądarka identyfikuje jednoznacznie, jeżeli użytkownik wróci na naszą stronę internetową.Proces zapisu pliku cookie jest określany również jako „wstawianie pliku cookie”.Pliki cookie mogą być przy tym wstawiane zarówno przez samą stronę internetową jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe.

Za podstawę prawną przetwarzania danych owocowych za pomocą plików cookie służy nam art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), względnie. art. 6 ust. 1 lit. a, względnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda).

Która podstawa prawna jest stosowna w danej sytuacji, można sprawdzić w tabeli plików cookie wyszczególnionej na końcu niniejszej polityki prywatności.

Generalnie obowiązuje zasada, że w przypadku plików cookie gromadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonalności naszej strony internetowej i zintegrowanych z nią usług (niezbędne technicznie pliki cookie).Ponadto może okazać się, że pliki cookie zwiększają użyteczność i umożliwiają bardziej zindywidualizowane nawiązywanie kontaktu.Tu dokonaliśmy rozważenia między interesami użytkownika oraz naszymi interesami.

Za pomocą technologii cookie możemy zidentyfikować, przeanalizować i prześledzić poszczególnych odwiedzających naszej strony internetowej tylko wówczas, gdy odwiedzający stronę internetową wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pliki cookie są wstawiane przez naszą stronę internetową, względnie przez zewnętrzne serwisy internetowe, aby uzyskać pełną funkcjonalność naszej strony internetowej, poprawić jej użyteczność lub realizować cel wskazany w zgodzie użytkownika.Technologia cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych użytkowników na podstawie pseudonimów, np. indywidualnego lub przypadkowego identyfikatora, abyśmy mogli zaoferować większą liczbę indywidualnych usług.Szczegółowe informacje są wyszczególnione w poniższej tabeli.

Pliki wyszczególnione w tabeli znajdującej się na końcu niniejszej polityki prywatności są zapisywane w przeglądarce użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte (przez użytkownika) lub, w przypadku sesyjnego pliku cookie, dopóki nie upłynie sesja.Szczegółowe informacje są wyszczególnione w odpowiedniej tabeli.

VII. Prawa użytkowników

(1) Użytkownicy mają prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji o:

a. celach, w których przetwarzamy dane osobowe;

b. kategoriach danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;

c. odbiorcach, względnie kategoriach odbiorców, wobec których ujawniono lub są jeszcze ujawniane dane osobowe;

d. planowanym okresie przechowywania dotyczących ich danych osobowych lub, jeśli konkretne dane w tym zakresie nie są możliwe, kryteriach ustalania okresu przechowywania;

e. wszystkich dostępnych źródłach pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;

f. istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – wyraziste informacje o stosowanej logice oraz doniosłości i docelowych efektach tego rodzaju przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.


(2) Dodatkowo użytkownicy mają następujące prawa:

a. Prawo do korygowania danych 
Użytkownicy mają wobec nas prawo do korygowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które ich dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Skorygowania dokonamy niezwłocznie.

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownicy mogą zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych pod następującymi warunkami:

i. jeśli kwestionują prawidłowość dotyczących ich danych osobowych w okresie, który umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

ii. jeśli przetwarzanie jest niezgodne z regulacjami prawnymi i odmówią oni usunięcia danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

iii. dane osobowe przestają być nam potrzebne do celów związanych z przetwarzaniem, użytkownikom jednakże są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, lub

iv. jeśli wyrazili oni sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy występujące u nas uzasadnione powody przeważają nad względami użytkowników.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, wolno przetwarzać te dane – abstrahując od ich zapisywania – tylko za zgodą użytkowników lub celem dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, bądź ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na istotny interes publiczny unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, poinformujemy użytkowników, zanim ograniczenie zostanie uchylone.

c. Prawo do usunięcia danych
i. Obowiązek usunięcia danych

Użytkownicy mogą zażądać od nas, by dotyczące ich dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, zaś my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

Stosowne dane osobowe przestają być niezbędne do celów, w jakich były gromadzone lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób.

Użytkownicy cofają swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla tego przetwarzania. 

Użytkownicy wyrażają zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie zachodzą mające priorytet uzasadnione powody przetwarzania, bądź wyrażą oni sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. 

Dane osobowe dotyczące użytkowników przetwarzano niegodnie z regulacjami prawnymi. 

Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkowników jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator. 

Dane osobowe dotyczące użytkowników gromadzono w odniesieniu do oferowanych usług firmy informacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

ii. Udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym

Jeśli ujawniliśmy dane osobowe dotyczące użytkownika i jesteśmy zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązani do ich usunięcia, wówczas przy uwzględnieniu dostępnej technologii oraz kosztów implementacji podejmujemy wszelkie stosowne działania, również natury technicznej, aby poinformować kolejnych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe, o tym, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zażądała od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii i replikacji tych danych osobowych.

iii. Wyjątki
Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne

 • do wykonywania prawa do swobody wypowiedzi i informacji
 • do spełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do realizacji powierzonego administratorowi zadania leżącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej
 • ze względów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego  zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO
 • do celów archiwizacyjnych leżących w interesie publicznym, do badawczych celów naukowych lub historycznych bądź statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeśli prawo wymienione w punkcie a) przewidywalnie uniemożliwia lub znacznie ogranicza realizację celów tego przetwarzania, lub
 • do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych

   

d. Prawo do informowania
Jeśli użytkownik dochodził wobec nas prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani przekazać wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, wiadomość o skorygowaniu lub usunięciu bądź ograniczeniu przetwarzania tych danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernym wysiłkiem.

Użytkownikowi przysługuje wobec nas prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

e. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownicy mają prawo do otrzymania dotyczących ich danych osobowych, które nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Ponadto mają oni prawo do przekazania tych danych bez przeszkód za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeśli

i. przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, bądź też na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

ii. przetwarzanie odbywa się w oparciu o zautomatyzowane procesy.

W ramach wykonywania tego prawa użytkownicy mają ponadto prawo spowodowania, by dotyczące ich dane osobowe zostały bezpośrednio przekazane przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych dotyczy nie tylko przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji powierzonego administratorowi zadania leżącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej.

f. Prawo do wyrażenia sprzeciwu
Użytkownicy mają prawo z przyczyn, które wynikają z ich szczególnej sytuacji, sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych, które jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO;dotyczy to również profilingu opartego na tych postanowieniach.

W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych użytkowników, chyba że wykażemy zasadne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważą nad interesami, prawami i swobodami użytkowników, bądź też przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkowników w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych w celu prowadzenia takiego marketingu;dotyczy to również profilingu, jeżeli jest on powiązany z takim marketingiem bezpośrednim.W obecnym momencie tego rodzaju przetwarzanie nie jest u nas dokonywane.

Jeśli użytkownicy wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas dotyczące ich dane osobowe przestają być przetwarzane w tych celach.

Użytkownicy mają możliwość w związku z korzystaniem z usług firmy informacyjnej – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – wykonać swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, w przypadku których stosowane są specyfikacje techniczne.

Jednakowoż użytkownicy mogą cofnąć wyrażone przez siebie zgody, zasadniczo ze skutkiem na przyszłość, oraz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich danych w przyszłości, jeśli jest to możliwe na podstawie regulacji ustawowych.

g. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym
Bez uszczerbku dla pozostałych administracyjnych lub sądowych środków prawnych użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, szczególnie w państwie członkowskim jego miejsca przebywania, jego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia przepisów, jeśli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga, informuje składającego skargę o statusie oraz rezultatach skargi łącznie z możliwością skorzystania z sądowego środka prawnego zgodnie z art. 78 RODO.

Organem nadzorczym właściwym dla nas jest:

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych oraz wolności informacji 
Badenia-Wirtembergia
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Königstraße 10a
70173 Stuttgart

Tel.:    0711/61 55 41 – 0
Faks: 0711/61 55 41 – 15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet:https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

VIII. Usuwanie danych

(1) Dane zapisane u nas są usuwane, jeśli przestają być niezbędne w odniesieniu do swojego celu, zaś ich usunięcie nie jest niezgodne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeśli dane użytkowników nie są usuwane, ponieważ są niezbędne do innych prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Tzn. dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to przykładowo danych użytkowników, które należy przechowywać ze względu na przepisy prawa handlowego i podatkowego.

(2) Zgodnie z regulacjami ustawowymi przechowywanie jest dokonywane przykładowo przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, sprawozdania roczne, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe itp.) oraz 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej ordynacji podatkowej (księgi, rejestry, sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, korespondencja handlowo-biznesowa, dokumenty podatkowe itp.).

IX. Zmiany w polityce prywatności

(1) Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności celem dostosowania jej do zmienionych okoliczności prawnych oraz w przypadku zmian w usłudze lub sposobie przetwarzania danych. Obowiązuje to jednakże tylko w odniesieniu do oświadczeń o przetwarzaniu danych. Jeśli wymagane są zgody użytkowników, bądź elementy polityki prywatności zawierają regulacje w sprawie stosunku umownego z użytkownikami, zmiany następują wyłącznie w przypadku akceptacji ze strony użytkowników.

(2) Uprasza się użytkowników o regularne zasięganie informacji o treści polityki prywatności.

 

X. Tabela plików cookie

 • avsite_optin_functional 
 • cookieconsent_status 
 • browser_language_detected_* 
 • __cf* Custom Font Tracking Cookie
 • _ga* Google Analytics
 • ar_debug Google Analytics

 

Stan niniejszej polityki prywatności:Stan opracowania: 11.07.2023 r.

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze