zurück

Polityka prywatności

I. Podstawowe informacje w zakresie ochrony danych i podstawy prawne

(1) Niniejsza polityka prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (dalej określanych wspólnie jako „oferta online” lub „strona internetowa”). Niniejsza polityka prywatności obowiązuje niezależnie od stosowanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. desktopowych lub mobilnych), na których realizowana jest oferta online.

(2) Pojęcia stosowane w niniejszej polityce prywatności odpowiadają brzmieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności definicjom art. 4 RODO. Dla lepszego zrozumienia zdefiniowaliśmy poniżej pojęcia istotne dla niniejszego dokumentu:

a. dane osobowe
Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (dalej zwanej „osobą, której dane dotyczą”). Jako identyfikowalna postrzegana jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przy użyciu przyporządkowania do identyfikatora, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do lokalizacji, do identyfikatora online lub do jednej lub większej liczby cech szczególnych, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

b. osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub identyfikowalna osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

c. przetwarzanie
Przetwarzanie to każda procedura realizowana z wykorzystaniem lub bez wykorzystania zautomatyzowanych procesów lub każdy szereg tego typu procesów związanych z danymi osobowymi, jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, uporządkowywanie, zapisywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, sczytywanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywanie lub powiązywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d. ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zapisanych danych osobowych mające na celu ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

e. profilowanie
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane, by ocenić określone aspekty osobowe, które odnoszą się do osoby fizycznej, w szczególności, by przeanalizować lub przewidzieć aspekty odnoszące się do wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, solidności, zachowania, miejsca przebywania lub zmiany lokalizacji tej osoby fizycznej.

f. pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, w jaki dane osobowe nie mogą zostać przyporządkowane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez zasięgania dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje są przechowywane w odrębny sposób i podlegają czynnościom technicznym oraz organizacyjnym, które gwarantują, że dane osobowe nie są przyporządkowywane do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej.

g. administrator lub podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie
Administratorem lub podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i środki tego przetwarzania są zdefiniowane w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich, wówczas administrator może, względnie określone kryteria jego mianowania mogą być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

h. podmiot przetwarzający
Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, która przetwarza dane osobowe z upoważnienia administratora.

i. odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka, której ujawnione zostają dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to podmiot zewnętrzny, czy też nie. Instytucje, która w ramach określonego dochodzenia ewentualnie uzyskuje zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich dane osobowe, nie są jednak traktowane jako odbiorcy.

j. podmiot zewnętrzny
Podmiotem zewnętrznym jest osoba fizyczna lub prawna, instytucja, organizacja lub inna jednostka poza osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k. zgoda
Zgodą jest każdy wyrażony przez osobę, której dane dotyczą, dobrowolnie w odniesieniu do określonego przypadku w informatywny sposób i nie budzący wątpliwości przejaw woli w formie oświadczenia lub innej jednoznacznej potwierdzającej czynności, którą osoba, której dane dotyczą, daje do zrozumienia, że akceptuje przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach niniejszej oferty online należą dane inwentarzowe (np. nazwiska i adresy klientów), dane umowne (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób zajmujących się danymi sprawami, informacje o płatnościach), dane dotyczące korzystania (np. odwiedzane strony internetowe naszej oferty online, zainteresowanie nowymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

(3) Ponadto stosujemy w niniejszym dokumencie pojęcie „użytkownik”. Jest on równoznaczne z pojęciem „osoby, której dane dotyczą” w myśl RODO. Do tego należy zaliczyć wszystkich odwiedzających naszą ofertę online, niezależnie od tego, czy łączą nas z nimi relacje umowne, czy też nie.

(4) Ogół pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie, jak np. „użytkownik”, należy postrzegać w sposób neutralny płciowo.

(5) W ramach naszej działalności handlowej przestrzegamy wiążących regulacji w sprawie polityki prywatności. Z tego względu przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko wówczas, gdy dysponujemy zgodnym z prawem zezwoleniem w tym zakresie. Zgodnie z regulacjami ustawowymi wolno nam w szczególności przetwarzać dane osobowe, jeśli to przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych umownych usług (np. realizacji zleceń) oraz serwisu online, lub przetwarzanie opiera się na nałożonych na nas zobowiązaniach ustawowych. Ponadto wolno nam przetwarzać te dane, jeśli dysponujemy zgodą osoby, której dane dotyczą, i/lub przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionych interesów (np. w celu śledzenia istotnych w kategoriach prawa karnego (cyber)ataków na nasz system (komputerowy).

(6) Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest:

Vollmer Polska sp.z o.o
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze
Polska
Tel.: +48 32 733 08 69
E-mail: info-pl@VOLLMER-GROUP.COM

Sąd rejestrowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr VAT UE: PL 6263008621
KRS 0000412074

Członek zarządu upoważniony do reprezentacji: Marcin Kurcoń

Prezes rady nadzorczej: Martin Kapp


(7) Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach zgody osoby, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 7 RODO, przetwarzania celem świadczenia przez nas usług oraz realizacji działań umownych art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, przetwarzania celem wypełniania naszych zobowiązań prawnych art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, zaś podstawę prawną przetwarzania celem zachowania naszych uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

II. Środki bezpieczeństwa

(1) W odniesieniu do ochrony danych osobowych naszych użytkowników podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki.

(2) Do tych środków bezpieczeństwa należy w szczególności szyfrowany transfer danych między przeglądarką danego użytkownika a naszym serwerem.

(3) Zwracamy jednak uwagę, że wiadomości e-mail mogą być zapisywane i przekazywane w sposób niezaszyfrowany.

III. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym i oferentom zewnętrznym

(1) Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym następuje wyłącznie w ramach regulacji ustawowych. Przekazujemy dane użytkowników (zewnętrznym) podmiotom trzecim zasadniczo wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do celów umownych np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, bądź to przekazywanie zachodzi na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

(2) Jeśli angażujemy podwykonawców celem udostępniania naszych usług, przedsiębierzemy wszelkie właściwe zaradcze środki prawne oraz podejmujemy się odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych, aby zadbać o ochronę danych osobowych zgodnie z wiążącymi przepisami prawa. Ponadto zobowiązujemy naszych podwykonawców również do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych, w szczególności przez stosowanie wymaganych środków technicznych oraz organizacyjnych.

(3) Jeśli w ramach naszej oferty internetowej wykorzystywane są treści, narzędzia lub pozostałe środki innych oferentów (dalej zwanych wspólnie „oferentami trzecimi”), zaś ich siedziba znajduje się w kraju spoza obszaru obowiązywania RODO (czyli spoza Unii Europejskiej, względnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), należy wyjść z założenia, że dane są (również) transferowane również do tego kraju. Przekazywanie danych do tego rodzaju krajów („państw trzecich”) ma miejsce tylko wówczas, gdy w tych krajach zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych bądź użytkownik udzielił zgody na takie przekazywanie, bądź jest ono dozwolone przepisami prawa.

(4) W obecnym momencie na naszej stronie internetowej wykorzystujemy następujące programy oferentów trzecich:

 

a. Google Tag Manager

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze można zarządzać tagami strony internetowej poprzez interfejs. Google Tag Manager implementuje jedynie tagi. Oznacza to: Nie są stosowane żadne pliki cookie i nie są rejestrowane żadne dane osobowe. Google Tag Manager usuwa inne tagi, które swoją drogą ewentualnie rejestrują dane. Jednakże Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie dokonano dezaktywacji, pozostaje ona dla tagów trackingowych, o ile są one implementowane z Google Tag Manager.

Więcej informacji dotyczących Google Tag Manager można znaleźć pod adresami:
HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/TAGMANAGER

 

b. Google Maps
 

Z naszą stroną zintegrowana jest usługa Google Maps na podstronie https://www.vollmer-group.com/pl/przedsiebiorstwo/lokalizacje. Narzędzie służy przy tym jedynie do umożliwienia przejrzystego przedstawienia każdorazowo wybranej lokalizacji Vollmer. Użytkownik ma przy tym możliwość przełączania między różnymi trybami prezentacji, np. trybem terenowym, satelitarnym lub StreetView, a także przesuwania mapy i jej przybliżania oraz oddalania.

Aby mieć dostęp do dodatkowych funkcji, np. zaplanowania trasy, które umożliwiają określenie lokalizacji użytkownika, użytkownik musi przełączyć się jednak na oficjalną stronę Google Maps. Lokalizacja Vollmer nie zostaje przy tym zastosowana.

 

c. Survey Monkey

W zakresie pojedynczych sondaży nasza strona korzysta z serwisu internetowego SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irlandia) umożliwiającego dokonywanie i analizowanie ankiet online. Udział w nich jest dobrowolny. Podstawę prawną stanowi zgoda udzielona w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ankiety są zintegrowane z naszą stroną internetową za pośrednictwem tzw. frame.

Także w przypadku udziału w ankiecie anonimowej SurveyMonkey gromadzi przy tym informacje o urządzeniu i aplikacji, które/która jest wykorzystywane/wykorzystywana do udziału w ankiecie. Obejmuje to adres IP, wersję systemu operacyjnego użytkownika, typ urządzenia oraz informacje o systemie i parametrach oraz o typie przeglądarki. (Gdzie zapisywane są te dane, przez jaki okres są przechowywane, kiedy są usuwane?) Jeżeli użytkownik bierze udział w ankiecie za pośrednictwem urządzenia mobilnego, wówczas SurveyMonkey rejestruje także UUID urządzenia. SurveyMonkey korzysta ponadto z tzw. serwisów trackingowych podmiotów zewnętrznych, które znów wykorzystują pliki cookie oraz page tags w celu gromadzenia danych oraz statystyk dotyczących użytkowania. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez SurveyMonkey.

Dalsze informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez SurveyMonkey, ochrony oraz okresu przechowywania danych są dostępne pod linkiem https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

Ponieważ dane zgromadzone przez SurveyMonkey mogą być przekazywane również na serwery zlokalizowane w USA, Survey Monkey legitymuje się certyfikatem Privacy Shield. (i uwzględnia standardowe klauzule umowne. Uwaga: Porozumienie o Privacy Shield unieważniono).

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn7zAAC&status=Active

Użytkownik biorący udział w ankiecie może skontaktować się z nami w dowolnym momencie i poprosić o usunięcie informacji przekazanych w ankiecie łącznie z danymi osobowymi, o ile je zgromadzono (patrz również uwaga odnośnie do przechowywania powyżej). Późniejsza korekta poszczególnych odpowiedzi po odesłaniu ankiety nie jest możliwa.

Vollmer korzysta z serwisu Survey Monkey na swojej stronie internetowej, aby określić poziom satysfakcji (potencjalnych) klientów w odniesieniu do różnych kwestii. Użytkownik biorący udział w ankiecie może anonimowo przekazać informację zwrotną, pomijając pola z danymi kontaktowymi i pozostawiając je puste. Z tego względu nie wszystkie punkty są zdefiniowane jako pola obowiązkowe. Jeżeli uczestnik ma życzenie, byśmy po zakończeniu ankiety odnieśli się indywidualnie do jego konstruktywnej krytyki, prosimy o uzupełnienie danych kontaktowych.

Pytania są w większości sformułowane w postaci ocen, wobec czego odniesienie ich do konkretnych uczestników nie jest możliwe. W każdej ankiecie występuje jednak pytanie otwarte, w ramach którego uczestnik może sam sformułować uwagi lub wnioski racjonalizatorskie. Jeżeli uczestnik odniesie się tu do indywidualnego przypadku, ewentualnie możliwe będzie określenie jego osoby.

Vollmer nie wykorzystuje ankiet do rozpatrywania indywidualnych skarg, lecz jedynie do kompleksowego pozyskania opinii na temat swoich produktów i usług, aby także w ramach certyfikacji stale ulepszać swoje procesy i produkty. Te ankiety są z zasady dobrowolne i można je anulować w dowolnym momencie w trakcie uzupełniania.

 

d. Wtyczka YouTube

Wykorzystujemy ponadto wtyczkę oferenta YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z główną siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli użytkownik otworzy strony internetowe naszej witryny, opatrzone tą wtyczką lub kliknie logo YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube i zostaje przy tym wyświetlona wtyczka. W ten sposób na serwer YouTube przekazywane są informacje o naszych stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube jako członek, wówczas YouTube przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika. W przypadku skorzystania z wtyczki, np. kliknięcia przycisku start materiału wideo, informacja ta jest również przyporządkowywana do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec temu przyporządkowaniu, wylogowując się przed korzystaniem z naszej strony internetowej ze swojego konta YouTube oraz innych kont użytkowników form YouTube LLC oraz Google Inc. oraz usuwając odpowiednie pliki cookie firm.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez YouTube, a także stosowne prawa użytkownika i możliwości dokonywania ustawień celem ochrony prywatności użytkownika są dostępne w informacjach w sprawie polityki prywatności YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

IV. Nawiązanie kontaktu i newsletter

(1) Jeśli drogą mailową przesyłane są nam dane osobowe, wykorzystujemy je wyłącznie w ramach zezwolenia opartego na przepisach prawa, zatem celem udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytanie lub w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub – jeśli kontakt mailowy jest ukierunkowany na zawarcie umowy – celem wypełnienia naszych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe użytkowników uzyskane tą drogą są przechowywane podczas procesu przetwarzania oddzielnie od pozostałych danych osobowych uzyskanych w pozostałym zakresie działalności handlowej..

(2) Jeśli przesyłane są do nas drogą elektroniczną aplikacje, wówczas przetwarzamy zawarte tam dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli w następstwie powyższego podpisujemy z kandydatem umowę o zatrudnienie, przekazane dane są nadal przetwarzane, względnie zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem wytycznych ustawowych. Jeśli nie następuje zawarcie umowy o zatrudnienie z kandydatem, wówczas dokumenty aplikacyjne są przez nas usuwane, jeśli i o ile nie narusza to naszych uzasadnionych interesów, jak przykładowo obowiązek przedstawienia dowodów w procesie zgodnie z ustawa o równouprawnieniu w prawie pracy (AGG).

(3) Poniższe wskazówki stanowią informacje o treściach naszego newslettera oraz procedurze rejestracji, wysyłki i analizy statystycznej, a także prawach do wyrażenia sprzeciwu:

a. Subskrypcja naszego newslettera przez użytkownika obejmuje akceptację otrzymywania newslettera oraz opisanej poniżej procedury. Zatem chodzi przy tym o zgodę w kategoriach przepisów o ochronie danych, którą protokołujemy celem uzyskania możliwości wykazania.

b. Treść newslettera: Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail i dalsze powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) wyłącznie za zgodą odbiorców lub w oparciu o zgodne z prawem zezwolenie. Jeśli w ramach rejestracji celem subskrypcji newslettera jego treści są konkretnie opisywane, są miarodajne w odniesieniu do zgody użytkowników. W pozostałym zakresie nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych produktów, ofert, akcji oraz naszego przedsiębiorstwa.

c. Double-opt-in oraz protokołowanie: Rejestracja celem subskrypcji newslettera następuje w ramach tzw. procedury double-opt-in. Użytkownicy otrzymują zatem po rejestracji wiadomość e-mail, w której są proszeni o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się przy użyciu nieswoich adresów e-mail. rejestracje na subskrypcje newslettera są protokołowane, aby móc odpowiednio wykazać proces rejestrowania zgodnie z wymogami prawnymi. W tym zawiera się zapisywanie momentu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Protokołowane są również ewentualne zmiany danych zapisywanych przez usługodawcę, któremu powierzono wysyłkę.

d. Usługodawca, któremu powierzono wysyłkę: Wysyłka newslettera odbywa się przy użyciu oprogramowania spółki Inxmail GmbH, Wentzinger Straße 17, 79106 Freiburg, Niemcy („Inxmail”), dalej zwanej „usługodawcą, któremu powierzono wysyłkę”. Regulacje w sprawie polityki prywatności usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę, są dostępne tu: https://www.inxmail.com/data-conditions
Ponadto usługodawca, któremu powierzono wysyłkę, może wykorzystywać te dane w formie spseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowywania do użytkownika, celem optymalizacji lub ulepszenia własnego serwisu, np.celem technicznej optymalizacji wysyłki oraz prezentacji newsletterów lub do celów statystycznych, aby określić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Usługodawca, któremu powierzono wysyłkę, nie wykorzystuje jednakże danych naszych odbiorców newslettera, aby się z nimi kontaktować lub przekazywać podmiotom zewnętrznym.

e. Dane logowania: Aby zarejestrować się celem subskrybowania naszego newslettera, wystarczy podanie adresu e-mail danego użytkownika. Istnieje ponadto możliwość opcjonalnego podania dalszych danych osobowych. Powyższe służy jedynie do stosowania osobistej formy adresatywnej w newsletterze.

f. Badanie i analizy statystyczne: Nasze newslettery zawierają tzw. „web-beacon”, tzn. plik wielkości piksela, który w momencie otwierania newslettera zostaje wywołany przez serwer usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę. W ramach tego wywołania gromadzone są w pierwszej kolejności informacje techniczne, jak informacje dotyczące przeglądarki oraz systemu, a także adresu IP oraz momentu wywołania. Te informacje są wykorzystywane do optymalizacji technicznej serwisu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe lub preferencje przeglądania treści w oparciu o lokalizacje wywołania (co można określić przy użyciu adresu IP) lub czasy dostępu. Do badań statystycznych należy również stwierdzenie, czy newslettery są otwierane, w jakim miejscu zostały otwarte i jakie linki kliknięto. Te informacje można wprawdzie ze względów technicznych przyporządkować poszczególnym odbiorcom newslettera. Jednakże monitorowanie poszczególnych użytkowników nie jest ani naszym celem, ani celem usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę. Analizy służą nam bardziej do rozpoznawania preferencji tematycznych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub rozsyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

g. Angażowanie usługodawcy, któremu powierzono wysyłkę, przeprowadzanie badań i analiz statystycznych oraz protokołowanie procedury rejestracji odbywają się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes jest skierowany na wykorzystywanie przyjaznego dla użytkowników i bezpiecznego systemu newsletterów, który służy zarówno naszym interesom handlowym, jak również odpowiada oczekiwaniom użytkowników.

h. Rezygnacja/cofnięcie: Użytkownicy mogą w każdym momencie wypowiedzieć subskrypcję naszego newslettera, tzn. cofnąć swoją zgodę. Tym samym równocześnie wygasają zgody na jego wysyłkę przez usługodawcę oraz na dokonywanie analiz statystycznych. Oddzielna rezygnacja z wysyłki przez usługodawcę lub analiza statystyczna nie jest niestety możliwa. Link do rezygnacji z subskrypcji newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko celem otrzymywania newslettera i dokonali rezygnacji, ich dane osobowe zostają usunięte. Przezornie zwracamy użytkownikowi uwagę, że w odniesieniu do odbierania i/lub rezygnacji z subskrypcji newslettera standardowo nie wiążą się żadne inne koszty, niż koszty przekazywania zgodnie z taryfą bazową.

i. Prawa użytkowników: Każdy użytkownik posiada opisane dokładniej w punkcie VI prawa, których może dochodzić względem nas w każdym momencie – również w odniesieniu do zgody na wysyłanie newslettera.

V. Gromadzenie danych dostępowych i plików log

(1) Gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym jest zlokalizowany serwis (tzw. serwerowe pliki log). Do danych dostępowych należą nazwa otwieranej strony internetowej, plik, data i godzina otwarcia, objętość transferu danych, komunikat o powodzeniu otwarcia, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, URL odsyłania (wcześniej odwiedzona strona), adres IP oraz operator dokonujący zapytania.

(2) Informacje plików log są ze względów bezpieczeństwa (np. celem wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) zapisywane na okres maksymalnie siedmiu dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy.

(3) Gromadzenie tych danych jest niezbędne w zakresie technicznego udostępniania naszej oferty internetowej, wobec czego gromadzenie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

VI. Stosowanie plików cookie

Do prowadzenia naszej strony internetowej wykorzystujemy niezbędne technicznie pliki cookie w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu działania naszych stron internetowych oraz optymalizacji ich użyteczności. Pliki cookie tego rodzaju nie są również przekazywane podmiotom zewnętrznym. Pliki cookie niezbędne technicznie zapewniają jedynie funkcje niezbędne technicznie w czasie wizyty na naszej stronie internetowej. Oznacza to choćby wybór języka przez tzw. pliki cookie sesyjne (usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki).

Nie wykorzystujemy żadnych technologii marketingowych, personalizacyjnych plików cookie ani technologii trackingowych. Zatem analizowanie ani przekazywanie danych osobowych nie ma miejsca.

VII. Prawa użytkowników

(1) Użytkownicy mają prawo do uzyskania w każdym momencie nieodpłatnej informacji o:

a. celach, w których przetwarzamy dane osobowe;

b. kategoriach danych osobowych, które są przez nas przetwarzane;

c. odbiorcach, względnie kategoriach odbiorców, wobec których ujawniono lub są jeszcze ujawniane dane osobowe;

d. planowanym okresie przechowywania dotyczących ich danych osobowych lub, jeśli konkretne dane w tym zakresie nie są możliwe, kryteriach ustalania okresu przechowywania;

e. wszystkich dostępnych źródłach pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;

f. istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – wyraziste informacje o stosowanej logice oraz doniosłości i docelowych efektach tego rodzaju przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

(2) Dodatkowo użytkownicy mają następujące prawa:

a. Prawo do korygowania danych
Użytkownicy mają wobec nas prawo do korygowania i/lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które ich dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Skorygowania dokonamy niezwłocznie.

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownicy mogą zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych pod następującymi warunkami:

i. jeśli kwestionują prawidłowość dotyczących ich danych osobowych w okresie, który umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

ii. jeśli przetwarzanie jest niezgodne z regulacjami prawnymi i odmówią oni usunięcia danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

iii. dane osobowe przestają być nam potrzebne do celów związanych z przetwarzaniem, użytkownikom jednakże są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, lub

iv. jeśli wyrazili oni sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy występujące u nas uzasadnione powody przeważają nad względami użytkowników.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, wolno przetwarzać te dane – abstrahując od ich zapisywania – tylko za zgodą użytkowników lub celem dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych, bądź ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na istotny interes publiczny unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, poinformujemy użytkowników, zanim ograniczenie zostanie uchylone.

c. Prawo do usunięcia danych

i. Obowiązek usunięcia danych
Użytkownicy mogą zażądać od nas, by dotyczące ich dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, zaś my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

Stosowne dane osobowe przestają być niezbędne do celów, w jakich były gromadzone lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób.

Użytkownicy cofają swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, oraz brak jest innej podstawy prawnej dla tego przetwarzania.

Użytkownicy wyrażają zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie zachodzą mające priorytet uzasadnione powody przetwarzania, bądź wyrażą oni sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

Dane osobowe dotyczące użytkowników przetwarzano niegodnie z regulacjami prawnymi.

Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkowników jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.

Dane osobowe dotyczące użytkowników gromadzono w odniesieniu do oferowanych usług firmy informacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1     RODO.

ii. Udzielanie informacji podmiotom zewnętrznym

Jeśli ujawniliśmy dane osobowe dotyczące użytkownika i jesteśmy zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO zobowiązani do ich usunięcia, wówczas przy uwzględnieniu dostępnej technologii oraz kosztów implementacji podejmujemy wszelkie stosowne działania, również natury technicznej, aby poinformować kolejnych administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe, o tym, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zażądała od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii i replikacji tych danych osobowych.

iii. Wyjątki
Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie jest niezbędne

do wykonywania prawa do swobody wypowiedzi i informacji;

do spełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub do realizacji powierzonego administratorowi zadania leżącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej;

ze względów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego  zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;

do celów archiwizacyjnych leżących w interesie publicznym, do badawczych celów naukowych lub historycznych bądź statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeśli prawo wymienione w punkcie a) przewidywalnie uniemożliwia lub znacznie ogranicza realizację celów tego przetwarzania, lub

do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

d. Prawo do informowania

i. Jeśli użytkownik dochodził wobec nas prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani przekazać wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, wiadomość o skorygowaniu lub usunięciu bądź ograniczeniu przetwarzania tych danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernym wysiłkiem.

ii. Użytkownikowi przysługuje wobec nas prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

e. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają prawo do otrzymania dotyczących ich danych osobowych, które nam udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Ponadto mają oni prawo do przekazania tych danych bez przeszkód za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeśli

i. przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, bądź też na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

ii. przetwarzanie odbywa się w oparciu o zautomatyzowane procesy.

W ramach wykonywania tego prawa użytkownicy mają ponadto prawo spowodowania, by dotyczące ich dane osobowe zostały bezpośrednio przekazane przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych dotyczy nie tylko przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji powierzonego administratorowi zadania leżącego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej.

f. Prawo do wyrażenia sprzeciwu


i. Użytkownicy mają prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych z przyczyn wynikających z ich szczególnej sytuacji, co następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilingu opartego na tych postanowieniach.

ii. W takim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych użytkowników, chyba że wykażemy zasadne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważą nad interesami, prawami i swobodami użytkowników, bądź też przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

iii. Jeśli przetwarzane są dane osobowe dotyczące użytkowników celem prowadzenia marketingu bezpośredniego, wówczas mają oni prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach tego rodzaju marketingu; dotyczy to również profilingu, jeśli jest on związany z takim marketingiem bezpośrednim. W obecnym momencie tego rodzaju przetwarzanie nie jest u nas dokonywane.

iv. Jeśli użytkownicy wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas dotyczące ich dane osobowe przestają być przetwarzane w tych celach.

v. Użytkownicy mają możliwość w związku z korzystaniem z usług firmy informacyjnej – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – wykonać swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, w przypadku których stosowane są specyfikacje techniczne.

vi. Jednakowoż użytkownicy mogą cofnąć wyrażone przez siebie zgody, zasadniczo ze skutkiem na przyszłość, oraz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich danych w przyszłości, jeśli jest to możliwe na podstawie regulacji ustawowych.


g. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

i. Bez uszczerbku dla pozostałych administracyjnych lub sądowych środków prawnych użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, szczególnie w państwie członkowskim jego miejsca przebywania, jego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia przepisów, jeśli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza postanowienia RODO.

ii. Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga, informuje składającego skargę o statusie oraz rezultatach skargi łącznie z możliwością skorzystania z sądowego środka prawnego zgodnie z art. 78 RODO.

iii. Organem nadzorczym właściwym dla nas jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
Ul.Stawki 2
00-193 Warszawa
   
TEL.+ 48 22 531 03 00
   
Faks: +48 22 531 03 01
e-mail: iod@uodo.gov.pl
Internet: uodo.gov.pl

VIII. Usuwanie danych

(1) Dane zapisane u nas są usuwane, jeśli przestają być niezbędne w odniesieniu do swojego celu, zaś ich usunięcie nie jest niezgodne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeśli dane użytkowników nie są usuwane, ponieważ są niezbędne do innych prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Tzn. dane zostają zablokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to przykładowo danych użytkowników, które należy przechowywać ze względu na przepisy prawa handlowego i podatkowego.

(2) Zgodnie z regulacjami ustawowymi przechowywanie jest dokonywane przykładowo przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, sprawozdania roczne, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe itp.) oraz 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej ordynacji podatkowej (księgi, rejestry, sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, korespondencja handlowo-biznesowa, dokumenty podatkowe itp.).

IX. Zmiany w polityce prywatności

(1) Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności celem dostosowania jej do zmienionych okoliczności prawnych oraz w przypadku zmian w usłudze lub sposobie przetwarzania danych. Obowiązuje to jednakże tylko w odniesieniu do oświadczeń o przetwarzaniu danych. Jeśli wymagane są zgody użytkowników, bądź elementy polityki prywatności zawierają regulacje w sprawie stosunku umownego z użytkownikami, zmiany następują wyłącznie w przypadku akceptacji ze strony użytkowników.

(2) Uprasza się użytkowników o regularne zasięganie informacji o treści polityki prywatności.

 


Stan niniejszej polityki prywatności: 25.05.2018

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze