zurück

Satın alma koşulları (Sürüm 10/2015)

I. Genel

Satın alma koşullarımız işlemlerde geçerli olan tek düzenlemedir, satın alma koşulları içinde bir düzenleme olmadığında ilgili yasa geçerlidir. Satın alma koşullarımızla çelişen veya Satın alma koşullarımızdan farklı olan tedarikçi Genel Çalışma Koşulları sadece yazılı olarak ve açıkça kabul ettiğimiz durumlarda geçerlidir. Satın alma koşullarımızla çelişen veya bunlardan sapan tedarikçinin koşulları mevcut olduğunda tedarikçinin teslimatını koşulsuz olarak kabul ettiğimiz durumlarda bile Satın alma koşulları geçerlidir.

II. Sözleşmenin yapılması ve sözleşme değişiklikleri

1.    Siparişler, sözleşmeler ve teslimat programlarının yanı sıra değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır.

2.    Tedarikçinin bildirimden itibaren beş iş günü içinde itiraz etmemesi halinde, sipariş ve teslimat planlaması çerçevesindeki teslimat programları bağlayıcı hale gelir. 

III. Fiyatlar, teslimat ve riskleri üstlenme

 1. Özel bir anlaşma yapılmamış ise fiyatlar, teslimat ve riskleri üstlenme, ambalajlama dahil olarak "CPT Biberach, Wilhelmstraße 20 (Frachtfrei) Incoterms® 2010" uyarınca belirlenir. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, maliyet teklifleri fiyat açısından bağlayıcıdır ve geri ödenmez.
 2. Üzerinde anlaşılan tarihler ve vadeler bağlayıcıdır. Teslimat tarihleri veya teslimat vadelerine uyum konusunda bağlayıcı olan, malın tesislerimize giriş tarihidir.
 3. Mevcut anlaşmalara aykırı olarak, münferit durumlarda tek bir sözleşme ile herhangi bir nakliye masrafını tamamen veya kısmen üstlendiğimizde, tedarikçi taşımacılık sigortasını da karşılayacağımıza dikkat etmelidir. Malların üzerinde anlaşmaya varılmış olan nakliyeciye teslim etmemiz veya nakliyecinin bizden ya da acentelerimizden teslim alması durumunda risk alıcıya geçer.
 4. Tedarikçinin kurulumu veya montajı devralmış olması durumunda ve aksine bir anlaşma yapılmamışsa, tedarikçi gerekli olan tüm yan masrafları, özellikle de seyahat masraflarını, araçların hazırlanmasını ve taşınmasını üstlenecektir.
 5. Tedarikçinin üretim, ham madde tedariki, teslimat tarihine uyma veya malların zamanında teslim edilmesini veya mutabık kalınan kalitede olmasını engelleyen benzer sorunları öngörmesi halinde tedarikçi, gecikme olmaksızın sipariş departmanımıza bilgi vermelidir.
 6. Gecikmiş teslimatların veya hizmetlerin koşulsuz biçimde kabul edilmesi, geciken teslimatlara veya hizmetlere dair tazminat taleplerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez.
 7. Adet sayıları, ağırlıklar ve boyutlar konusunda geçerli olan değerler, tarafımızdan mal girişi kontrollerinde belirlenen değerlerdir.
 8. Ürün teslimat kapsamına dahil olan yazılımları ve bunlara ait dokümantasyonu yasal olarak izin verilen kapsamda kullanma hakkımız mevcuttur (Telif Hakkı Yasası Madde 69a ve dvm.).
  Dokümantasyonu dahil olmak üzere böylesi yazılımlarda ayrıca üzerinde anlaşılan performans karakteristikleriyle ve ürünü sözleşmeye uygun biçimde kullanabilmek için gereken kapsam dahilinde kullanma hakkımız mevcuttur. Ayrıca gelecekte kullanmak için yazılımın bir yedekleme kopyasını üzerinde açıkça anlaşmaya gerek duymaksızın oluşturabiliriz.

IV. Mücbir sebep

Mücbir sebep, kimsenin hatası olmayan aksaklıklar, isyanlar, resmi tedbirler ve diğer kaçınılmaz olaylar mevcutsa, zamanında teslim alma yükümlülüğümüz ortadan kalkar. Bu tür olaylar sırasında ve bunların sona ermesinden sonraki iki hafta içinde, diğer haklarımıza halel getirmeksizin, bu olayların süresi ihmal edilebilir değilse ve bu nedenle diğer tedarik olanakları ihtiyacımızı önemli ölçüde karşılarsa, sözleşmeyi tamamen veya kısmen geri alma hakkına sahip olacağız.

V. Fatura hazırlama

Fatura, faturada yazdırılan adrese tek bir kopya olarak gönderilmelidir; sevkiyatlarla birlikte yollanamaz.

VI. Ödeme koşulları

Aksi kararlaştırılmadıkça fatura, ödeme talebi vadesinin gelmesinden ve faturanın ve malın teslim alınmasından itibaren 14 gün içinde %3 indirimle veya 30 gün içinde %2 indirimle veya 90 gün içinde indirimsiz olarak ödenir. Ödeme, fatura kontrolünden sonra gerçekleşir.

VII. Kusur talepleri ve başvuru

 1. Kabul, işlerin olağan seyrinde mümkün olduğu kadar kısa sürede, özellikle de doğruluk ve eksiksizlik açısından bir kusursuzluk incelemesine tabidir. Kusurlar tarafımızdan tespit edildikten sonra gecikmeden rapor edilir. Tedarikçi gecikmiş kusur reklamasyonlarını reddetme hakkından vazgeçer.
 2. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, maddi kusurlar ve hak kusurları ile ilgili yasal hükümler uygulanacaktır.
 3. Sorunlu teslimatın yerine ikame teslimat türünü seçme hakkı tarafımıza aittir. Tedarikçi ancak makul olmayan masraflara neden olduğunda, seçtiğimiz ikame teslimat türüne itiraz edebilir.
 4. Tedarikçinin, kusurların giderilmesi için belirlediğimiz son tarihin geçmesinden sona ermesinden sonra kusurun giderememesi halinde, özellikle akut tehlikeleri önlemek ya da büyük hasarlardan kaçınmak, bunu kendimiz yapmak ya da üçüncü bir tarafın tedarikçiden temin edilmesini sağlama hakkımız vardır.
 5. Yasal kusurları durumunda tedarikçi, yasal kusurdan sorumlu olmadığı durumlar hariç, üçüncü şahısların bize iletilen taleplerini karşılamakla da yükümlüdür.
 6. Ürünün bir bina için alışılagelmiş kullanımına uygun olarak kullanılmadığı ve kusurlu olmasına neden olmadığı durumlar haricinde, kusurlar için talepler - kötü niyetli eylemler hariç - 3 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süresi, riskin üstlenilmesinden sonra başlar.
 7. Tedarikçinin ikame teslimat yoluyla yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda, eğer tedarikçi bu ikame teslimatı sadece iyi niyet çerçevesinde, anlaşmazlıkların giderilmesi için veya tedarik ilişkisinin devamını sağlamak için yaptığını açıkça ve doğrudan bildirmediği durumlarda ikame olarak teslim edilen mallar için zaman aşımı süresi işlemeye başlar.
 8. Sözleşmenin konusunun teslimatı sırasında özellikle nakliye, seyahat, işçilik, kurulum, söküm, malzeme maliyetleri veya normal kapsamı aşan bir muayenenin masrafları nedeniyle kusurlu teslimatlar maliyetleri ortaya çıkarsa, tedarikçi bu masrafları karşılayacaktır..
 9. Riskin üstlenilmesinden sonraki altı ay içinde maddi bir kusur ortaya çıkarsa, bu kusurun riskin üstlenilmesi sırasında da zaten mevcut olduğu varsayılır (bu varsayımın, malın ya da kusurun niteliğine aykırı olmadığı sürece).

VIII. Ürün yükümlülüğü

 1. Tedarikçinin bir ürün hasarından sorumlu olması durumunda, ilk talep üzerine bizi üçüncü tarafların tazminat taleplerinden muaf tutulmakla yükümlüdür, çünkü hatanın sebebi kendi kontrol ve örgütlenme alanında ortaya çıkmıştır ve dışarı karşı kendisi sorumludur.
 2. Paragraf 1'de açıklanan mantık dahilinde, hasar durumu yükümlülüğü çerçevesinde tedarikçi tarafımızca gerçekleştirilen herhangi bir zarar düzeltme eylemi, örneğin iyileştirme çalışması, ile ilgili olarak ortaya çıkan masrafları da geri ödemekle yükümlüdür. Tedarikçiye - mümkün olduğu kadar ve makul biçimde - düzeltici önlemlerin içeriği ve kapsamı hakkında bilgi verecek ve ona yorum yapma fırsatı vereceğiz. Diğer yasal talepler dikkate alınmayacaktır.
 3. 1 ve 2 numaralı paragraflar uyarınca yükümlülüğüne uygun olarak, talep sahibine karşı bir zaman aşımı sınırlama getirilemezse, tedarikçi herhangi bir zaman aşımı sınırlama savunmasından feragat eder.
 4. Tedarikçi, ürün yükümlülüğünden kaynaklanan tüm risklere karşı kendini yeterli şekilde sigorta ettirmek ve bunu talep edildiğinde kanıtlamakla yükümlüdür.

IX. Geri çekilme ve fesih hakları

 1. Geri çekilmenin yasal haklarına ek olarak, tedarikçi müşterilerine yaptığı teslimatları durdurduysa, tedarikçinin finansal durumunda ciddi bir kötüleşme varsa ya da olması muhtemelse ve bunun sonucunda da bize karşı bir teslimat yükümlülüğünün yerine getirmesi tehlikeye girecekse, tedarikçi iflas veya aşırı borçluluk riski altındaysa veya tedarikçi ödeme yapmayı durdurursa, sözleşmeden geri çekilme veya sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahibiz.
 2. Aynı zamanda tedarikçi varlıkları için konkordato işlemi başlatırsa veya benzer bir borç ödeme prosedürü için başvuruda bulunursa sözleşmeden geri çekilme veya sözleşmeyi feshetme hakkına da sahibiz.
 3. Sözleşmeden doğan yukarıdaki sözleşmeden çekilme veya sözleşme fesih haklarını kullanarak sözleşmeden çekilirsek veya sözleşmeyi feshedersek tedarikçi çekilme veya fesih hakkının ortaya çıkmasından sorumlu ise, bundan kaynaklanan herhangi bir zarar için bizi tazmin etmelidir.
 4. Yasal haklar ve hak talepler bu sözleşmenin IX. maddesindeki düzenlemelere sınırlandırma olmaksızın tabidir.

X. Mülkiyet ilişkileri, sağlama, araçlar

 1. Tedarikçiye araçlar sağladığımızda, mülkiyet hakkını saklı tutarız.
 2. Araçlar, tedarikçi tarafından siparişimizin yerine getirilmesi için özel olarak hazırlanır veya hazırlatılırsa ve üretim maliyetleri bizim tarafımızdan karşılanırsa veya tarafımızdan ödenen fiyatlardan ödenirse araçlar bizim mülkümüz haline gelir.
 3. Tedarikçi, tarafımızdan sipariş edilen malların üretimi için bize ait araçları kullanmak ve yangın, sel veya hırsızlıktan kaynaklanan zararlara karşı yeni ürün maliyetinden ve masrafları kendilerine ait olmak üzere sigortalamakla yükümlüdür. Aynı zamanda, tedarikçi bu sigortadan tüm olası tazminat taleplerini karşılamalıdır; bu görev kendisine aittir.
 4. Tedarikçi, gerekli bakım ve kontrol çalışmaları ve araçlarımızdaki tüm bakım ve onarım çalışmaları hakkında zamanında bilgi vermekle yükümlüdür. Arıza durumları hemen bize gösterilmelidir. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda tedarikçi ortaya çıkan zararların tazminiyle yükümlüdür.
 5. Tedarikçiye nesneler sağladığımızda, mülkiyet hakkını saklı tutarız. Tarafımızdan sağlanan nesnelerin veya malzemelerin tedarikçi tarafından işlenmesi ve modifiye edilmesi bizim adımıza yapılır. Ayrılmış mallar, bize ait olmayan başka nesnelerle işlendiyse, mallarımız (satın alma fiyatı artı KDV) ile orantılı olarak işleme sırasındaki diğer nesnenin ortak mülkiyetini elde ederiz.
 6. Sağladığımız nesneler bize ait olmayan başka nesnelerle ayrılamaz bir biçimde karıştıysa, mallarımız (satın alma fiyatı artı KDV) ile orantılı olarak işleme sırasındaki diğer nesnenin ortak mülkiyetini elde ederiz. Karıştırma, tedarikçinin ana faaliyet alanı olarak kabul edilen bir malda gerçekleşirse, tedarikçinin bize ortak mülkiyet vermesi konusunda anlaşmaya varmış olduğu kabul edilecektir; tedarikçi bizim için tek mülkiyet veya ortak mülkiyet tutar.
 7. 5. ve 6. maddelere göre sahip olduğumuz güvenlik hakları, ödenmemiş tüm mallarımızın satın alma bedelini %10'dan fazla aştığında, tedarikçinin talebi üzerine kendi seçimimize göre güvenlik haklarımızı serbest bırakmakla yükümlüyüz.

XI. Belgeler ve gizlilik

 1. Tarafımızdan kullanıma sunulan tüm ticari veya teknik bilgiler (örneğin, aktarılan nesneler, belgeler veya yazılımlar ve diğer herhangi bir bilgi veya deneyimden elde edilen karakteristikler de dahil), kamu tarafından bilindiği kanıtlanmadıkça, üçüncü taraflardan gizlenmelidir. Bu bilgiler sadece tedarikçinin kendi şirketinde teslimatları bize ulaştırması için bilgilere sahip olması gerekli olan ve gizliliği korumakla yükümlü kişilerin kullanımına açılmalıdır; bilgiler tamamen bizim mülkiyetimizde kalacaktır. Önceden yazılı onayımız olmadan bu bilgiler - bize yapılacak teslimatlar haricinde - çoğaltılamaz ve ticari olarak kullanılamaz. Talep etmemiz durumunda bizden temin edilmiş tüm bilgiler (varsa imal edilmiş kopyalar ve çizimler de dahil olmak üzere) ve ödünç verilen nesneler hemen ve eksiksiz olarak bize verilmeli veya imha edilmelidir. Bu tür bilgilerin tüm haklarını saklı tutarız (telif hakları ve patent, faydalı model vb. sınai mülkiyet haklarının tescil edilmesi hakkı dahil). Bunları üçüncü tarafların erişimine açtıysak, bu haklarımız üçüncü taraflara karşı da koruma altındadır.
 2. Tarafımızdan tasarlanan çizimler, modeller ve benzerleri ile veya gizli bilgilerimizle veya araçlarımızla veya bizim tarifimizle üretilen araçlarla üretilen ürünler, tedarikçi tarafından kendi amaçları için kullanılamaz veya üçüncü taraflara sunulmaz veya teslim edilemez. Bu bütün baskı siparişleri için de geçerlidir.
 3. Tedarikçi dokümanlarımızı elektronik ortamda saklıyorsa, sipariş verildikten sonra bu veriler silinmelidir.

XII. Veri gizliliği

Sözleşme taraflarımızın kişisel bilgilerinin korunmasına dikkat ediyoruz ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin veri koruma yasalarının ve Avrupa Birliği'nin veri koruma yönetmeliklerinin kurallarına sıkı sıkıya uyuyoruz.

Sözleşme ortaklarımıza ait tüm kişisel bilgiler, yalnızca sözleşmenin amacı için gerekli veya teknik olarak gerekli kapsamda toplanır. Veriler üçüncü taraflara satılmaz. Bize bağlı iştirakler ve bağlı kuruluşlar, şirketler topluluğunun bir parçası olarak bu verilerin saklandığı yönetim yazılımımıza erişebilir. Buna ek olarak, veriler, sözleşme ilişkisinin yürütülmesine dahil olan satış ve dağıtım ortaklarına, özellikle de verileri korumak için gerekli önlemleri alacağımız ödeme şirketlerine, söz konusu sözleşme ilişkisinin yürütülmesi için gerekli ölçüde iletilecektir.

Sözleşme ortaklarımız, her zaman, kendileri, kökenleri ve alıcıları ile ilgili veriler ve verilerin saklanma amacı hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

XIII. Koruma hakları

 1. Tedarikçi, teslimatı kapsamında, Federal Almanya Cumhuriyeti dahilinde hiçbir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmediğini taahhüt eder.
 2. Teslimat ile bağlantılı olarak mülkiyet haklarının ihlali konusunda üçüncü bir taraftan bir talep geldiğinde tedarikçi, tarafımızdan gönderilen ilk yazılı talepte durumu tazmin etmek zorundadır. Üçüncü taraflarla - tedarikçinin onayı olmaksızın – herhangi bir anlaşma yapmaya veya özellikle bir karşılaştırma yapmaya yetkimiz yoktur.
 3. Bu tazminat, üçüncü bir tarafça hak talebinde bulunulması veya bunlarla ilgili olarak tarafımızdan tahakkuk eden tüm masrafları içerir.
 4. Bu talepler için zaman aşımı süresi, riskin üstlenilmesinden başlayarak üç yıldır.

İlgili kişi

VOLLMER hakkında sorularınız mı var? Ürünlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz ya da size özel bir teklif hazırlanmasını mı istiyorsunuz? O zaman bizi arayın!
AdresF.N.T. Ahşap İşleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti
Sümer Mah 2457,Soh No.2,PK.231
20100 Denizli