zurück

Warunki zakupu (Wersja z 10/2015)

obowiązuje dla VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH

NASZE WARUNKI ZAKUPU W POSTACI DOKUMENTU PDF

I. Postanowienia ogólne

Nasze warunki zakupu mają wyłączne obowiązywanie; jeśli w naszych warunkach zakupu nie są zawarte odpowiednie uregulowania, zastosowanie ma prawo powszechne. Ogólne warunku handlowe dostawcy zawierające rozbieżności lub odstępstwa od naszych warunków zakupu uznajemy jedynie w takim zakresie, w jakim wyraźnie wyraziliśmy na to zgodę na piśmie. Nasze warunki zakupu obowiązują również wtedy, gdy przyjmiemy bez zastrzeżeń dostawę dostawcy, wiedząc o warunkach zakupu dostawcy stojących w sprzeczności lub różniących się od naszych.

II. Zawarcie umowy i zmiany w umowie

1.    Zamówienia, umowy i harmonogramy dostaw, a także ich zmiany i uzupełnienia muszą mieć formę pisemną. 2.    Harmonogramy dostaw w ramach planowania zamówień i wydań towaru stają się wiążące, jeśli dostawca nie zgłosi sprzeciwu w ciągu pięciu dni roboczych od ich otrzymania. 

III. Ceny, dostawa i ponoszenie ryzyka

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny, dostawa i ponoszone ryzyko odbywają się na warunkach „CPT Biberach, Wilhelmstraße 20 (bez dodatkowych kosztów przewozu) wg Incoterms® 2010”, łącznie z opakowaniem. Ceny kosztorysowe są wiążące i nie podlegają zwrotowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 2. Uzgodnione terminy i okresy są wiążące. Miarodajne dla dotrzymania terminu lub okresu dostawy stanowi nadejście towaru do nas.
 3. Jeżeli, w przeciwieństwie do niniejszych uzgodnień, zawarliśmy odrębną umowę w indywidualnym przypadku, aby całkowicie lub częściowo przejąć koszty wysyłki, dostawca musi zapewnić, byśmy sami ubezpieczymy transport. Po przekazaniu do uzgodnionego przewoźnika lub odbiór przez nas lub ich przedstawicieli ryzyko przechodzi na kupującego.
 4. Jeśli dostawca przejął na siebie instalację lub montaż i jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, dostawca ponosi wszelkie niezbędne koszty dodatkowe, w szczególności koszty podróży, udostępnienia narzędzia i diet.
 5. Jeśli dostawca przewiduje trudności w zakresie produkcji, dostawy surowców, dotrzymania terminu dostawy lub podobnych okoliczności, które mogłyby uniemożliwić terminowe dostawy lub uzgodnioną jakość, dostawca musi niezwłocznie powiadomić nasz dział zamówień.
 6. Przyjęcie bez zastrzeżeń opóźnionej dostawy lub usługi nie oznacza zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnionej dostawy lub usługi.
 7. W zakresie ilości, wag i wymiarów decydujące są wartości określone przez nas podczas kontroli przy przyjęciu towaru.
 8. Jeśli chodzi o oprogramowanie, które należy do zakresu dostawy, łącznie z dokumentacją, mamy prawo do korzystania z niego w zakresie dozwolonym przez prawo (§§ 69a i nast. niemieckiej ustawy o prawach autorskich UrhG).
  W przypadku takiego oprogramowania, łącznie z dokumentacją, mamy również prawo do korzystania z uzgodnionych funkcjonalności, w zakresie niezbędnym do korzystania z produktu zgodnie z umową. Możemy również wykonać kopię zapasową bez wyraźnej umowy zabezpieczającej korzystanie w przyszłości.

IV. Siła wyższa

Siła wyższa, niezawinione zakłócenia działalności, zamieszki, działania administracyjne i inne nieuniknione zdarzenia zwalniają nas z obowiązku terminowego przyjęcia przez cały okres ich istnienia. W trakcie takich wydarzeń, a także w ciągu dwóch tygodni po ich ustaniu, jesteśmy uprawnieni — bez uszczerbku dla naszych pozostałych praw — do odstąpienia od umowy w całości lub w części, chyba że te wydarzenia trwają przez znaczący czas, a nasz popyt znacznie się zmniejszy ze względu na powstałą wówczas konieczność dokonania nabycia w inny sposób.

V. Fakturowanie

Fakturę należy wysłać w jednym egzemplarzu na adres wydrukowany na fakturze; nie może być ona dołączana do przesyłek.

VI. Warunki płatności

O ile w szczególny sposób nie uzgodniono inaczej, płatność za fakturę zostanie dokonana w ciągu 14 dni z potrąceniem 3% skonta, w ciągu 30 dni z potrąceniem 2% skonta lub w ciągu 90 dni bez potrąceń względem terminu płatności, pod warunkiem otrzymania zarówno faktury, jak i towaru. Płatność następuje z zastrzeżeniem weryfikacji faktury.

VII. Roszczenia z tytułu wad i regres

 1. Przyjęcie następuje z zastrzeżeniem sprawdzenia pod kątem braku wad, w szczególności również pod względem poprawności i kompletności, w zakresie, w jakim jest to wykonalne w zwykłym toku działalności. Wady będą przez nas zgłaszane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W zakresie tym Dostawca rezygnuje z zastrzeżenia dotyczącego spóźnionego zgłaszania wad.
 2. Przepisy ustawowe dotyczące wad rzeczowych i wad prawnych mają zastosowanie, o ile poniżej nie określono inaczej.
 3. Prawo wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego należy do nas. Dostawca może odmówić zrealizowana wybranego przez nas rodzaju świadczenia uzupełniającego, jeżeli jest ono możliwe wyłącznie przy nieproporcjonalnych kosztach.
 4. Jeżeli dostawca nie usunie wady po upływie terminu na usunięcie wad, mamy prawo, w szczególności w celu uniknięcia poważnych zagrożeń lub uniknięcia poważnych szkód, do samodzielnego wykonania lub zlecenia wykonania przez osobę trzecią na koszt dostawcy.
 5. W przypadku wad prawnych dostawca zabezpiecza nas również przed roszczeniami osób trzecich, chyba że nie jest odpowiedzialny za wady prawne.
 6. Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu - z wyjątkiem przypadków złej woli - w ciągu 3 lat, chyba że przedmiot został wykorzystany zgodnie ze zwyczajowym przeznaczeniem budynku i spowodował jego wadliwość. Termin przedawnienia rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na drugą stronę.
 7. Jeżeli dostawca wywiązuje się z obowiązku świadczenia usług dodatkowych w drodze dostawy zastępczej, termin przedawnienia dla towarów dostarczonych jako zamiennik rozpoczyna się po ich dostarczeniu, chyba że dostawca wyraźnie i w odpowiedni sposób zastrzegł, że dostawa zastępcza jet dokonywana jako gest dobrej woli, w celu uniknięcia sporów lub w interesie kontynuowania stosunków handlowych.
 8. Jeżeli poniesiemy koszty w wyniku wadliwego dostarczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności transportu, podróży, robocizny, montażu, demontażu, kosztów materiałowych lub kosztów związanych z kontrolą przekraczającą zwykły zakres, koszty te poniesie dostawca.
 9. Jeżeli wada rzeczowa pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od przeniesienia ryzyka, przyjmuje się, że przedmiot był już wadliwy w momencie przeniesienia ryzyka, chyba że to założenie jest niezgodne z charakterem towaru lub wady.

VIII. Odpowiedzialność za produkt

 1. Jeśli za uszkodzenie produktu odpowiada dostawca, ma on obowiązek uwolnić nas na pierwsze wezwanie od roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, gdyż przyczyna leży w zakresie jego mocy i organizacji, a na zewnątrz odpowiada samodzielnie.
 2. W ramach odpowiedzialności z tytułu roszczeń w rozumieniu p. 1, dostawca jest również zobowiązany do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów w związku z wszelkimi działaniami naprawczymi w zakresie szkód, jakie zostały przez nas podjęte, np. akcja naprawcza. Na ile to będzie możliwe i wykonalne, poinformujemy dostawcę o przedmiocie i zakresie wykonywanych działań związanych z usuwaniem szkody, dając mu sposobność do zajęcia stanowiska. Nie wpływa to na pozostałe roszczenia wynikające z mocy prawa.
 3. Zgodnie z odpowiedzialnością według § 1 i 2, dostawca rezygnuje z jakiejkolwiek obrony przedawnienia, chyba że możemy wnieść powództwo o przedawnienie wobec powoda.
 4. Dostawca jest zobowiązany do odpowiedniego ubezpieczenia się od wszelkiego ryzyka wynikającego z odpowiedzialności za produkt i do udowodnienia tego na żądanie.

IX. Prawa do odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia

 1. Oprócz ustawowych uprawnień w zakresie odstąpienia od umowy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli dostawca przestanie świadczyć dostawy swoim klientom, jeżeli nastąpi istotne pogorszenie lub groźba pogorszenia sytuacji finansowej dostawcy, a co za tym idzie, wywiązanie się z obowiązku dostawy wobec nas, gdy dostawca jest zagrożony niewypłacalnością lub nadmiernym zadłużeniem lub gdy dostawca przestaje płacić.
 2. Jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, jeżeli dostawca złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o porównywalną procedurę spłaty zadłużenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia na podstawie powyższego umownego prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia, dostawca musi zrekompensować nam wszelkie szkody z tego wynikające, chyba że nie jest odpowiedzialny za zaistnienie praw do odstąpienia lub rozwiązania umowy.
 4. Ustawowe prawa i roszczenia nie są ograniczone zapisami zawartymi w p. IX.

X. Stosunki własności, dostarczanie, narzędzia

 1. Jeśli dostarczamy dostawcy narzędzia, zastrzegamy sobie prawo ich własności.
 2. Narzędzia stają się naszą własnością, jeśli dostawca przygotuje lub zlecił ich wykonanie specjalnie dla realizacji naszego zamówienia, a koszty produkcji są ponoszone przez nas lub zawarte w płaconej przez nas cenie.
 3. Dostawca jest zobowiązany do korzystania z narzędzi należących do nas wyłącznie w celu produkcji zamawianych przez nas towarów oraz do ubezpieczenia ich na własny koszt od szkód spowodowanymi przez pożar, zalanie lub kradzież. Jednocześnie dostawca niniejszym ceduje na nas wszystkie roszczenia odszkodowawcze z tego ubezpieczenia, a my niniejszym tę cesję akceptujemy.
 4. Dostawca jest zobowiązany do terminowego informowania nas o koniecznych pracach związanych z konserwacją i przeglądami, a także o wszelkich pracach utrzymaniowych i naprawczych naszych narzędzi. Usterki musi nam niezwłocznie zgłosić. W przypadku nieprzestrzegania tych zobowiązań dostawca jest zobowiązany zrekompensować powstałe szkody.
 5. Jeśli dostarczamy dostawcy przedmioty, zastrzegamy sobie prawo ich własności. Obróbka i przeróbka przedmiotów lub materiałów udostępnionych nam przez dostawcę jest przeprowadzana na naszą rzecz. Jeżeli zastrzeżone towary są przetwarzane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego obiektu proporcjonalnie do wartości naszych towarów (cena zakupu plus VAT) względem innych przetworzonych obiektów na chwilę ich przetwarzania.
 6. Jeśli dostarczone przez nas przedmioty zostaną nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego produktu proporcjonalnie do wartości zastrzeżonego przedmiotu (cena zakupu plus VAT) względem innych zmieszanych przedmiotów w momencie mieszania. Jeżeli mieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot dostawcy należy uznać za przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że dostawca przenosi na nas proporcjonalnie współwłasność; dostawca udziela nam wyłączne prawo własności lub współwłasność.
 7. O ile prawa do zabezpieczenia, do których jesteśmy uprawnieni zgodnie z p. 5 i 6, przekraczają cenę zakupu wszystkich naszych niezapłaconych, zastrzeżonych towarów o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń zgodnie z naszym uznaniem na żądanie dostawcy.

XI. Dokumentacja i zachowanie tajemnicy

 1. Wszelkie udostępnione nam informacje biznesowe lub techniczne (w tym cechy pochodzące np. z przekazanych przedmiotów, dokumentów lub oprogramowania oraz wszelkiej innej wiedzy lub doświadczenia) są i mogą być utrzymywane w tajemnicy przed stronami trzecimi, o ile nie zostanie wykazane, że są znane publicznie. Mogą być one udostępniane we własnej firmie dostawcy tylko takim osobom, które muszą być bezwzględnie zaangażowane w celu realizacji celu dostawy i które są również zobowiązane do zachowania tajemnicy; pozostają one naszą wyłączną własnością. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody takie informacje - z wyjątkiem dostaw do nas - nie mogą być powielane ani wykorzystywane komercyjnie. Na naszą prośbę wszelkie informacje pochodzące od nas (w tym ewentualne kopie lub zapisy) oraz przedmioty wypożyczone zostaną nam zwrócone albo zniszczone niezwłocznie i całkowicie. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do takich informacji (w tym praw autorskich i prawa do rejestracji praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe itp.). Jeśli zostały one udostępnione przez osoby trzecie, to zastrzeżenie prawne ma zastosowanie również do tych osób trzecich.
 2. Wyroby wytworzone według sporządzonych przez nas dokumentów, takich jak rysunki, modele i tym podobne, lub zgodnie z naszymi poufnymi informacjami lub naszymi narzędziami lub skopiowanymi narzędziami, nie mogą być wykorzystywane we własnym zakresie ani oferowane lub dostarczane przez dostawcę osobom trzecim. Dotyczy to odpowiednio również naszych zleceń drukowania.
 3. O ile dostawca przechowywał nasze dokumenty w formie elektronicznej, dane te należy usunąć po zrealizowaniu zamówienia.

XII. Ochrona danych

Mamy na względzie ochronę danych osobowych naszych partnerów kontraktowych i ściśle przestrzegamy przepisów Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych.

Wszelkie dane osobowe naszych partnerów umownych są gromadzone wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji celu umowy lub technicznie niezbędnym. Nie ma miejsca sprzedaż danych osobom trzecim. Firmy z nami stowarzyszone mają w ramach koncernu dostęp do naszego oprogramowania administracyjnego, w którym są zapisane te dane. Ponadto dane są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji odnośnego stosunku umownego do partnerów handlowych zaangażowanych w realizację zamówienia, w szczególności do firm płatniczych, wobec których podejmujemy niezbędne działania w celu ochrony danych.

Nasi partnerzy kontraktowi mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych dotyczących ich danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy, a także celu przechowywania.

XIII. Prawa ochrony

 1. Dostawca gwarantuje, że w związku z jego dostawą nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
 2. W przypadku roszczenia osoby trzeciej o naruszenie praw własności w związku z dostawą, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia nas z tych roszczeń na pierwsze pisemne żądanie. Nie jesteśmy uprawnieni do zawierania jakichkolwiek umów z osobami trzecimi bez zgody dostawcy, w szczególności w celu zawarcia ugody.
 3. Niniejszy obowiązek zwolnienia odnosi się do wszelkich wydatków, które okażą się niezbędne w związku z roszczeniem osoby trzeciej.
 4. Okres przedawnienia dla tych roszczeń wynosi trzy lata od chwili przeniesienia ryzyka.

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze