zurück

Umowa licencyjna użytkownika końcowego na trwałe przekazanie oprogramowania

spółki VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH (zwanej dalej licencjodawcą)

§ 1 Obowiązywanie warunków umowy / przedmiot umowy

(1) Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego zostaje zawarta pomiędzy licencjobiorcą a licencjodawcą. Licencjobiorca niniejszym potwierdza, że zapoznał się kompleksowo z poniższymi przepisami i że zgadza się z nimi.
(2) Oprogramowanie dostarczone przez licencjodawcę oraz wszelkie ewentualne przekazane podręczniki użytkownika i instrukcje są chronione prawem autorskim. Licencjobiorca nabywa wprawdzie na własność nośnik oprogramowania (na przykład CD-ROM lub komputer, na którym jest zainstalowane oprogramowanie), ale nie samo oprogramowanie. Pozostaje ono zawsze własnością intelektualną licencjodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich, jeśli licencjobiorca otrzyma od licencjodawcy oprogramowanie innej firmy. Licencjobiorca nabywa wyłącznie prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z umową. Prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do oprogramowaniu i rzeczy wymienionych powyżej, które zostały przekazane licencjobiorcy przez licencjodawcę, przysługują wyłącznie licencjodawcy w związku między licencjodawcą a licencjobiorcą.

§ 2 Zakres korzystania

(1) Wraz z zawarciem umowy licencyjnej licencjobiorca otrzymuje proste, zbywalne i nieograniczone czasowo prawo do korzystania z oprogramowania. W zakresie, w jakim oprogramowanie zostało wydzierżawione tylko na czas określony w ramach umowy głównej dla niniejszej umowy licencyjnej, prawo do korzystania z oprogramowania jest również odpowiednio ograniczone w czasie. „Korzystanie” oznacza każde trwałe lub tymczasowe powielanie (kopiowanie) oprogramowania w drodze przechowywania, ładowania, uruchamiania lub wyświetlania w celu wykonania oprogramowania i przetwarzania danych zawartych w oprogramowaniu. Licencjobiorca jest również uprawniony do wykonywania wymienionych działań w celu obserwacji i badania, a także do testowania oprogramowania.
(2) Kopia oprogramowania może być modyfikowana lub edytowana, o ile jest to wymagane do zamierzonego lub umownego użytku, do łączenia z innym oprogramowaniem i do poprawienia błędów. Dalsze zmiany lub przetwarzanie są wyraźnie wykluczone. W szczególności, nazwy firm, znaki towarowe, uwagi o prawach autorskich i inne uwagi dotyczące zastrzeżeń prawnych zawartych w oprogramowaniu nie mogą być zmieniane ani usuwane i muszą zostać zawarte w wersjach oprogramowania, które były modyfikowane lub edytowane zgodnie z zdaniem 1.
(3) Translacja wsteczna kodów oprogramowania (dekompilacja) jest dozwolona tylko pod ograniczeniami prawnymi określonymi w § 69e niemieckiej ustawy o prawach autorskich (UrhG) i tylko wtedy, gdy licencjodawca pomimo wcześniejszego żądania nie dostarczy licencjobiorcy informacji wymaganych do stworzenia interproperowalności. Dalej idące translacje są wykluczone.
(4) Licencjobiorca jest uprawniony do wykonania kopii zapasowej kopii oprogramowania. Jeżeli kopia oprogramowania jest wyposażona w techniczną ochronę przed kopiowaniem, licencjobiorca będzie uprawniony, w przypadku uszkodzenia kopii oprogramowania, do zażądania kopii oprogramowania od licencjodawcy po przedstawieniu raportu o błędach.

§ 3 Opłaty licencyjne

Jeżeli stosuje się oddzielną opłatę licencyjną, zostaną zastosowane odpowiednie postanowienia w zasadniczej umowie głównej. W związku z tym należy się do tego odnieść.

§ 4 Przekazywanie kopii oprogramowania

(1) Licencjobiorca jest uprawniony do przekazania kopii oprogramowania w oryginalnym stanie i jako całość wraz z kopią tej umowy kolejnemu użytkownikowi. Pod tym względem licencjobiorca zobowiązuje się przekazać następnemu użytkownikowi oryginalny nośnik danych, obecną umowę licencyjną oraz ogólne warunki handlowe licencjodawcy. Przekazanie kopii oprogramowania i umowy jest jednocześnie ofertą licencjodawcy dla drugiego nabywcę w celu zawarcia tak samo brzmiącej umowy. Drugi nabywca deklaruje akceptację, przyjmując kopię oprogramowania.
(2) Wraz z przekazaniem kopii oprogramowania, prawo do użytkowania zgodnie z § 1 przechodzi na kolejnego użytkownika, który w ten sposób zastępuje licencjobiorcę w rozumieniu niniejszej umowy. Jednocześnie wygasa prawo pierwotnego licencjobiorcy do korzystania zgodnie z § 1.
(3) Po przeniesieniu Licencjobiorca musi natychmiast i całkowicie usunąć lub w inny sposób zniszczyć wszystkie duplikaty i częściowe duplikaty kopii Oprogramowania, a także zmodyfikowane lub edytowane wersje oraz ich kopie i kopie częściowe. Dotyczy to również wszystkich kopii zapasowych.
(4) Punkty od (1) do (3) mają również zastosowanie, jeżeli przeniesienie następuje w ramach przeniesienia tymczasowego i/lub nieodpłatnego.
(5) Licencjobiorca ma zakaz udzielania sublicencji.

§ 5 Pozostałe prawa, ochrona danych

(1) Wszelkie dalsze prawa do użytkowania i wykorzystywania kopii oprogramowania pozostają zastrzeżone. W szczególności licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z kopii oprogramowania i/lub jego zmodyfikowanych lub edytowanych wersji w tym samym czasie na więcej niż jednym komputerze lub maszynie. Nie ma to wpływu na prawa użytkowania licencjobiorcy do własnego oprogramowania, które zostało opracowane lub jest eksploatowane w ramach zamierzonego użytkowania oprogramowania dostarczonego przez licencjodawcę, a także wszystkich innych wyników pracy uzyskanych przy użyciu oprogramowania.
(2) Wydzierżawianie kopii oprogramowania lub jego części jest kategorycznie zabronione.

§ 6 Rękojmia

Zwraca się uwagę na to, że nie jest możliwe opracowanie oprogramowania wolnego od błędów dla wszystkich warunków aplikacji. Licencjodawca gwarantuje, że kopia oprogramowania jest odpowiednia do użytku w rozumieniu wydanego przez niego i obowiązującego momencie przeniesienia na licencjobiorcę opisu programu lub w celu eksploatacji maszyny zgodnie z umową.

§ 7 Odpowiedzialność cywilna

(1) Niezależnie od przyczyny prawnej, każda ze stron umowy jest odpowiedzialna jedynie za szkody spowodowane zawinionym naruszeniem zasadniczego zobowiązania umownego, a mianowicie zobowiązania, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i/lub którego spełnienie umożliwia właściwe wykonanie umowy i na którego spełnieniu wykonawca może regularnie polegać (obowiązek fundamentalny). W pozostałym zakresie odpowiedzialność licencjodawcy jest wykluczona, jak również ograniczona do szkody typowej dla umowy, z której wystąpieniem każda ze stron umowy musiała liczyć przy zawieraniu umowy na podstawie okoliczności znanych jej w tym czasie.
(2) Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę danych i ich przywrócenie, jeżeli nie można było uniknąć straty pomimo podjęcia odpowiednich działań archiwizacyjnych po stronie licencjobiorcy.
(3) Ograniczenia odpowiedzialności określone w punktach (1) i (2) nie mają zastosowania do szkód powstałych w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, szkód powstałych w wyniku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz do ewentualnych roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
(4) Okres przedawnienia ewentualnych roszczeń licencjobiorcy w stosunku do licencjodawcy jest ograniczony do jednego roku od początku ustawowego terminu przedawnienia, chyba że licencjobiorcą jest konsument.
(5) Powyższe postanowienia § 7 stosuje się również do każdej osoby trzeciej/kolejnego użytkownika.

§ 8 Umowa o świadczeniu wsparcia

Jeżeli oprócz umowy licencyjnej istnieje umowa na konserwację i aktualizację oprogramowania (umowa serwisowa), to obowiązujące terminy, usługi i koszty/opłaty wynikają wyłącznie z tejże umowy.

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze